Općina Kloštar Ivanić je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

 

Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić

za razdoblje 2018.-2023. godine

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati do 23. lipnja 2018. godine.

 

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst gore navedenog akta može uputiti putem linka.