Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  01.07.2021. godine (ČETVRTAK ) u 08:30 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić. 

DNEVNI  RED

  1. Rasprava o prijedlogu Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o prijedlogu Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2021. godini i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,
  4. Rasprava o prijedlogu Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2021. godini i donošenje Zaključka,
  5. Rasprava o prijedlogu Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2021. godini i donošenje Zaključka,
  6. Razno