Utorak, 05 Listopad 2021

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 08.10.2021. g. (PETAK) s
početkom u 08:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska22.

D n e v n i r e d:

1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g. i donošenje Zaključka,
2. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g. i donošenje Zaključka,
3. Razno.