Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 29.11.2021. g.  (PONEDJELJAK) u 15:30 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

 1. II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

 1. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2021. g.,

           d)   II. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2021. g.,

           e)    I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,

           f)   I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.

                 g.,

           g)  I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g.,

     h) II. Izmjenama i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i        

               projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine,

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.,
 2. Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.,
 3. Programu javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,
 4. Programu javnih potreba u sportu u 2022. g.,
 5. Programu javnih potreba u kulturi u 2022. g.,
 6. Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,
 7. Programu socijalnih potreba u 2022. g.,

h)   Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za

2022. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024. godinu,

            j)    Programu korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog

                  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za

                  2022. godinu

 1. Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru za 2022. godinu

 • Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

            m)  Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

      4.   Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području

            Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta – izgradnja nasipa

            streljane“ i donošenje Zaključka,  

      5.   Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića

            Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i donošenje Zaključka,

      6.   Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj  

            zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. godini i donošenje Zaključka
 3. Razno.