Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 07.12.2021. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

 D n e v n i  r e d :

 

 1. Aktualni sat 
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

obrazovanju u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

           f)   I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.

                 g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

           g)  I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. g.,

                predlagatelj: općinski načelnik

     h) II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i        

            projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine,

            predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:
 1. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u sportu u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u kulturi u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa socijalnih potreba u 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i prijedlogu projekcije

      proračuna za razdoblje 2023.-2024. godina,

predlagatelj: općinski načelnik,

            j)   Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom

                  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine

                  Kloštar Ivanić za 2022. Godinu

                  predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta – izgradnja nasipa streljane“,

            predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga

      Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga,

      predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2022. godini,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana razvoja sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,

predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Razno.