DAN CIVILNE ZAŠTITE

 • Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite,  1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite.
 • Republika Hrvatska taj dan obilježava od 1992. godine kada je Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske
 • Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. g. proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.

OSVRT NA 2021. GODINU – IZVANREDNE OKOLNOSTI

 

POTRES U SISAČKO – MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

 • U jeku borbe s epidemijom koronavirusa, dogodio se razorni potres koji je aktivirao veliki dio sustava civilne zaštite. S vremenskim odmakom od godine dana, analizirajući brzinu odgovora na krizu, aktivaciju sustava CZ, promptno narastanje operativnih snaga iz svih dijelova Hrvatske sa svom potrebnom opremom, uz angažman Hrvatske vojske i policije, može se zaključiti da je sustav reagirao učinkovito i u rekordnom roku.
 • Operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite pravovremeno su odgovorili na zahtjeve s terena, prvenstveno u dijelu traganja i spašavanja ljudskih života i izvlačenju iz ruševina, pružanju medicinske skrbi, prevoženju bolesnika u druge bolnice unutar županije i u Zagreb te evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva.
 • Upravljanje sustavom civilne zaštite pokazalo se promišljenim i primjerenim za zaštitu zdravlja i života stanovništva te sanaciju štete uzrokovane potresom, što ne bi bilo moguće bez zajedništva i sinergije svih sastavnica sustava civilne zaštite, uz potporu građana Republike Hrvatske.

 

EPIDEMIJA KORONAVIRUSA

 • Paralelno su nastavljene aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite u potpori zdravstvenom sustavu koje su se odnosile na prihvat i distribuciju zaštitne opreme i cjepiva te su provođeni kontinuirani inspekcijski nadzori nad provedbom epidemioloških mjera.
  • Izdano je oko 59 milijuna artikala opreme (oko 5000 tona) za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova (više od 3500 subjekata) te Hrvatskog Crvenog križa i tijela državne uprave
  • U Logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom te regionalnim skladištima Zagreb, Rijeka, Osijek i Split trenutno se nalazi preko 19 milijuna artikala (cca 180 tona) zaštitne opreme
 • Kontinuirano je pružana potpora Stožeru civilne zaštite RH u vidu izvješćivanja, objava priopćenja za javnost i odluka te odgovaranja na upite

 

POSTIGNUĆA – u 2021. do veljače 2022.

 • Unatoč epidemiji i aktivnostima oko potresa postignuti su značajni rezultati u jačanju i promicanju sustava civilne zaštite kroz prilagodbu i jačanje zakonodavnog okvira u područjima radiološko-nuklearne sigurnosti, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, kritične infrastrukture, smanjenja rizika od katastrofa, eksplozivnim tvarima.
  • Donesena su 3 zakona (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti) i Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki i nuklearni događaj
 • Nastavljena je realizacija i priprema novih projekata financiranih iz europskih fondova kojima se planira smanjiti minski sumnjivo područje, daljnje jačanje sustava vođenja i zapovijedanja te ranog upozoravanja u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama te dodatno opremanje i osposobljavanje operativnih kapaciteta civilne zaštite. Isto tako projekti će omogućiti provođenje daljnjih preventivnih i edukativnih aktivnosti u podizanju svijesti za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Značajniji projekti koji se nastavljaju i u 2022.:

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 • Ukupna vrijednost projekata koji su u provedbi iznosi oko 1 milijardu kuna :

- razminiranje: Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst;

- Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi (nabava oko 20 vozila, 10 čamaca, skupne opreme – šatori, alat i sl. te zaštitne opreme za pojedinačnog pripadnika Modula za: spašavanje na vodi, iz ruševina, logističku potporu i gašenje požara otvorenog prostora
- SRUUK - Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama

- SROK- Smanjenje rizika od katastrofa

- HEMS - u 2022.g. planira se nabava 2 od ukupno 5 višenamjenskih helikoptera s pripadajućom modularnom opremom

 

 • U tijeku je priprema dokumentacije za projekte koji bi se financirali iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. - daljnji razvoj i jačanje sustava civilne zaštite što uključuje izgradnju nastavnog središta CZ, operativni centar CZ i regionalne centre, razvoj informacijsko komunikacijskog sustava CZ, sustav uzbunjivanja, opremanje operativnih snaga te razminiranje šuma i šumskog zemljišta u RH, ukupne vrijednosti oko 1,6 milijardi kuna

 

Mehanizam unije za CZ

 • u tijeku su projekti s ciljem jačanja prevencije, pripravnosti i odgovora ukupne vrijednosti oko 5 milijuna kuna
  • HUSAR - Certifikacija hrvatskog modula za urbano traganje i spašavanje teške kategorije za europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu
  • BALANCE - Upravljanje potresima velikih razmjera u zemljama Zapadnog Balkana kroz zajedničke aktivnosti prekogranične suradnje
  • NEMAUSUS – fokusiran na šumske požare i požare otvorenog prostora
 • projekt SEE ME à cilj: izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom (OSI) u kriznim situacijama (vrijednost 367.815 eura) projekt Tehnička pomoć za pripremu projekata iz područja upravljanja rizicima od katastrofa à iz kojeg se namjerava financirati daljnja razrada projektne dokumentacije, ukupne vrijednosti oko 7 milijuna kuna

RescEU

 • ROSDEC - Razvoj kapaciteta za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) dekontaminaciju - najnoviji odobreni projekt financijske potpore za razvoj i održavanje kapaciteta rescEU-a u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - vrijednost 20.757.136,00 eura (100 % bespovratna sredstva), započinje 2022. i traje 55 mjeseci

 

 • U tijeku su pripreme za preuzimanje predsjedanja Inicijativom za prevenciju i pripravnost u katastrofama za JI Europu (DPPI SEE) u 2022.g. à tema: smanjenje rizika od katastrofa

 

 • Nastavljaju se aktivnosti u projektu „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa
  • izrada Priručnika za odgojno-obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovnoškolske djece u području smanjenja rizika od katastrofa
  • nabavljeni su edukacijski modeli simulacije katastrofe, a u tijeku je i postupak nabave simulatora potresa

 

 • U suradnji s Ministarstvom kulture, Veleposlanstvom Japana i Seizmološkom službom PMF-a  u Zagrebu, na četiri lokacije u Zagrebu postavljani su EQGuard-III uređaji za rano upozoravanje od potresa (ukupno sedam uređaja), od kojih će se dodatna tri postaviti tijekom slijedeće godine u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku.

 

 • Opremanje i logistika
 • Nabavljena su tri zapovjedna vozila s prikolicom i vatrogasnim robotom (vrijednost oko 36 milijuna kuna) iz projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“
 • nabavljena je oprema za stabilizaciju zrakoplova i premještanje (zračni jastuci i druga specifična oprema) u svrhu oslobađanja poletno-sletne staze (vrijednost oko 7,5 milijuna kuna).
 • nabavljeno 5 komada šatora Belina (vrijednost 1.789.450,00 kn) za potrebe provedbe aktivnosti vezanih uz sprječavanje širenja koronavirusa
 • Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, uz svoje redovne poslove,  aktivne su u pružanju logističke potpore u sprječavanju širenja koronavirusa (podizanje šatora, postavljanje kontejnera, potpora tijekom provedbe cijepljenja, osiguranje zaštitne opreme, sanitetskih  i materijalnih sredstava, dostava i postavljanje opreme na mjesta za cijepljenje...), u aktivnostima otklanjanja posljedica potresa (evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, opskrba stanovništva osnovnim životnim potrepštinama, sanacije štete, spašavanje vrijednih materijalnih dobara, snimanje terena besposadnom letjelicom, mobilizacije, provedba mjera i aktivnosti animalne asanacije,…) kao i u aktivnostima pružanja logističke potpore u organizaciji kampanja i manifestacija u sustavu CZ (kampanja Boranka, eko akcija „Čišćenje bez granica“, humanitarna akcije „Eko patrola – ronioci za Banovinu“,…).
 • trenutne sposobnosti DIP CZ - posjeduje opremu i uvježbane pripadnike za:
  • traganje i spašavanje u poplavama (pr. sudjelovanje u potrazi za utopljenicima u Kostreni i rijeci Dragonji)
  • traganje i spašavanje u ruševinama (pr. sudjelovali su u međunarodnoj misiji traganja za unesrećenim osobama nakon potresa u Albaniji)
  • tehničko-taktičku potporu (pr. napraviti bazu operacija i pružiti tehničku potporu zapovjedništvu)
  • zbrinjavanje stanovništva (pr. kod potresa u Zagrebu, DIP CZ je za nekoliko sati postavio privremeni smještaj za 500 osoba na Trgu Franje Tuđmana)

DALJNJE JAČANJE DIP CZ:

 • DIP CZ započeo je proces osposobljavanja za stabilizaciju i podizanje zrakoplova u nesrećama u zračnim lukama u slučajevima izlijetanja zrakoplova sa uzletno-sletne staze. Nabavljena je oprema vrijednost oko 7,5 milijuna kuna te slijedi uvježbavanje rada i suradnja sa zračnim lukama u vezi izrade SOP-a.
 • Kako je jedna od sposobnosti DIP CZ i KBRN zaštita, dobivanjem natječaja za projekt rescEU KBRN ROSDEC, u vrijednosti 20,7 mil. EUR, RCZ će i ovu sposobnost podići na višu razinu.
 • DIP CZ je u stvaranju i organiziranju specijalističke ronilačke skupine unutar modula za traganje i spašavanje u poplavama kako bi imali odgovor na složene nesreće na moru i unutarnjim vodama. Također se razvijaju i tehničke mogućnosti traganja za utopljenicima. Oprema i nove sposobnosti specijalističke ronilačke skupine bit će prikazane 25.2.2022. na vježbi „Plitvička jezera 2022“.
 • Područni uredi civilne zaštite glavna su potpora radu lokalnih stožera civilne zaštite i nositelji edukacije i podizanja svijesti građana o mogućim ugrozama i aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa.
 • Pružajući hrvatskim proizvođačima usluge tehničkog nadgledanja postrojenja, certifikacije i ispitivanja EX opreme u akreditiranom laboratoriju, dat je doprinos konkurentnosti i sigurnosti hrvatskog gospodarstva.
 • svi zahtjevi korisnika i vlasnika postrojenja, kao i aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka, obrađeni su u zakonskom roku.

 

 • Razminiranje hrvatskih površina i protuminsko djelovanje jedan je od prioriteta Republike Hrvatske na području sigurnosti, a potvrda predanog rada cjelokupnog hrvatskog sustava protuminskog djelovanja stigla je u studenom kada je Zadarska županija u potpunosti isključena iz minski sumnjivog područja.
  • minski sumnjivo područje (MSP) Republike Hrvatske u 2021. godini smanjeno je za 44,1 km2
  • trenutno na prostoru RH minsko sumnjivo područje iznosi 201 četvorni kilometar (na području 7 županija)
  • u 2022. g planira se ukloniti minsku opasnost na području Požeško-slavonske županije
 • Veliki doprinos sigurnosti građana pružaju operativni centri 112 koji su od 0 do 24 sata na raspolaganju građanima i turistima.
  • Operateri županijskih centara 112 zaprimili su oko 1.900.000 poziva na broj 112, a zbog svog profesionalnog rada dodijeljeno im je Posebno priznanje Hrvatske turističke zajednice za izniman doprinos turističkoj 2021. godini
  • Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko -  tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.
 • Inspektori RCZ-a u 2021. godini proveli su 144.620 inspekcijskih nadzora vezano uz provođenje propisanih mjera prema odlukama Stožera CZ RH. Ukupno je provedeno i 2.343 ostalih inspekcijskih nadzora: zaštita od požara, eksploziva i oružja, privatna zaštita i detektivski poslovi, inspekcija civilne zaštite.
  • Digitalizacija: 70-80% poslova i zadaća inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja je u digitalnom okruženju, u fazi dovršetka su aplikacije eInspektor (u sustav ugrađeni alati za rad inspekcije) i eRegistrator (uspostavljanje baze podataka – značajno veća učinkovitost cijelog sustava)
 • Nastavak osposobljavanja za poslove CZ za 2.338 novoizabranih članova stožera CZ JLP(R)S kao i nastavak aktivnosti na ustrojavanju studija civilne zaštite
  • u 2021. provedeno osposobljavanje za poslove CZ za 173 novoimenovana čelnika JLP(R)S
  • Provedeno 50 edukacija (opasnost od mina) u 13 gradova i općina na području 6 županija - obuhvaćeno 2.000 osoba
  • u suradnji s Policijskom akademijom - Visokom policijskom školom, izrađen Elaborat o studijskom programu – Civilna zaštita

 

 • Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite treba biti na osposobljavanju te je potrebno i redovito provoditi vježbe, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu.

 

U 2022. godini čekaju nas novi izazovi, između ostaloga, donošenje:

 • novog Zakona o sustavu civilne zaštite
 • novog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
 • Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i pripadajućeg Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa 2021. do 2024. kojima se definira smjer razvoja, aktivnosti i prioriteti ulaganja u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa za idućih 10 godina što iz nacionalnih sredstava što iz sredstava EU.
 • Državnog plan djelovanja civilne zaštite
 • Procjene rizika katastrofa za Republiku Hrvatsku (donosi se svake 3 godine)

 

Sve navedeno omogućit će dodatno pozicioniranje sustava civilne zaštite, kao nezaobilaznog segmenta sustava nacionalne sigurnosti.