Petak, 17 Lipanj 2022

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

 

V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 30. lipnja 2022. do 7. srpnja 2022.

Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić i na mrežnim stranicama  izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi. U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje prijedloga plana u Općini Kloštar Ivanić 7. srpnja 2022. u 12:00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način: