SlikaRaspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu u 2010. godini, slijedećih kultura: pšenica, ječam, tritikale, zob.

1. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora trgovačkim društvima kao korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

2. Iznos kredita: 200.000,00 kn.

3. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

4.Visina kredita po korisniku – OPG je do 7.000,00 kn.

5. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 01.09.2011. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

6. Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

7. Obvezni sadržaj ponude:
- naziv, adresa, žiro- račun i MB ponuditelja
- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija)
- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama
- BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana
- uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
- potvrda Upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
- izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena
- izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu.

8. Rok za dostavu ponuda: 22.09.2010.g., do 14,00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.

9. Otvaranje ponuda je javno i biti će 22.09.2010. u 14,00 sati, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.

10. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2892-475.