SlikaOpćinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 07.09.2010.g. donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora.

I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
Poslovni prostor nalazi se u objektu u dvorištu Pučkog doma u Kloštar Ivaniću, Trg Sv. Ivana bb – na kčbr. 3115 KO Kloštar Ivanić.

II.
Poslovni prostor je površine 130 m2 i sastoji se od tri prostorije te predprostora i sanitarnih prostorija.
Namijenjen je za obavljanje djelatnosti odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi.

III.
Rok zakupa je na neodređeno vrijeme.
Početna cijena zakupa iznosi 1,00 kn mjesečno.

IV.
Sudionici u natječaju dužni su uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u visini 10% početne cijene zakupa, na žiro-račun Općine Kloštar Ivanić br. 2340009-1819300008.

V.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe, te su uz ponudu dužne dostaviti:
fizičke osobe domovnicu, a pravne osobe presliku rješenja o registraciji,
akt o osnivanju ustanove i program s pribavljenim suglasnostima nadležnog Ministarstva,
dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, virman).

VI.
Pismene ponude dostaviti u roku 10 dana od dana objave natječaja u Otoku Ivanić.
Ponuda treba sadržavati: ime i prezime – tvrtku ponuditelja, adresu odnosno sjedište ponuditelja, broj žiro računa te ponuđeni iznos zakupnine.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kloštar Ivanić, školska 22, u zatvorenoj omotnici i s naznakom « Za natječaj – zakup poslovnog prostora – ne otvarati », preporučenom pošiljkom ili osobno na naznačenoj adresi.
Otvaranje ponuda izvršiti će se dana 21.09.2010. godine u 13,00 sati.