SlikaObavijest o mogućnosti ostvarivanja prava na subvenciju prijevoza u općini Kloštar Ivanić onih učenika koji su redoviti polaznici srednjih škola i redoviti studenti s područja Općine Kloštar Ivanić, koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u školu i vraćaju se kući, koristeći pri tom sredstva javnog prijevoza, a djeca su roditelja (staratelja) korisnika stalnih pomoći Centra za socijalnu skrb ili su im roditelji ostvarili pravo na jednokratnu pomoć ili pomoć za podmirivanje troškova stanovanja preko Općine Kloštar Ivanić u 2010. godini, da u Općini Kloštar Ivanić mogu dobiti potvrdu o sufinanciranju prijevoza radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Za dobivanje potvrde o sufinanciranju prijevoza učenici moraju dostaviti dokaz o školovanju – potvrdu o upisu u srednju školu, potvrdu o upisu na fakultet ili višu školu te potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice te rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/07) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 13.09. 2010. godine donosi O D L U K U o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola i studente s područja Općine Kloštar Ivanić

članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

članak 2.

Ova Odluka odnosi se na učenike srednjih škola, učenike viših škola i studente s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, a koji su redovno upisani u srednju školu, višu školu ili fakultet na području Republike Hrvatske te svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom sredstva željezničkog ili autobusnog javnog prijevoza, a djeca su roditelja (staratelja) korisnika stalnih pomoći Centra za socijalnu skrb ili su im roditelji ostvarili pravo na jednokratnu pomoć ili pomoć za podmirenje troškova stanovanja preko Općine Kloštar Ivanić u 2010. godini.

članak 3.

Subvencioniranje prijevoza odnosi se na iznos učeničke/studentske mjesečne karte za određenu liniju javnog prijevoza za mjesec rujan, listopad, studeni i prosinac 2010. godine od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će 50 % iznosa cijene mjesečne karte iz prethodnog stavka.

članak 4.

Načelnik Općine Kloštar Ivanić će donijeti akte kojima će propisati način i postupak, potrebnu dokumentaciju i obrasce za ostvarivanje prava iz ove Odluke.

članak 5.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić.

članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kloštar Ivanić od 04.01.2010, Klasa: 602-03/10-01-01, Ur.broj:238/14-03-10-01 i Odluka o subvenciji prijevoza za studente s područja Općine Kloštar Ivanić od 04.01.2010. Klasa: 602-03/10-01-01, Ur.broj:238/14-03-10-02.

članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.