Privremeni rezultati Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić objavilo je "Rješenje o utvrđivanju privremenih rezultata izbora za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić".


Izbori 07 - Privremeni rezultati Izbori 07 - Privremeni rezultati - originalni dokument u pdf-formatuREPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAčKA ŽUPANIJA
OPćINA KLOšTAR IVANIć
OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 023-01/07-01/01
Ur. broj: 238/14-02-07-01
Kloštar Ivanić, 26.11.2007.

Temeljem članka 27., 28. i 52. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općinsko izborno povjerenstvo  Općine Kloštar Ivanić donosi
 
R J E š E N J E

o utvrđivanju privremenih rezultata izbora za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.
 

I. Uzimajući u obzir rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održanih dana 25.11.2007.g., utvrđuju se rezultati kako slijedi:

 

1. SA LISTE HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ):
1.      Zlatko Golubić, Kloštar Ivanić, Stjepana Radića 58.
2.      Siniša đura, Kloštar Ivanić, 2. Vinogradski odvojak 2A.
3.      Ivica Novosel, Kloštar Ivanić, Kralja Tomislava 25.
4.      Ivica Krezo, Kloštar Ivanić, Naftaplinska 18.
5.      Marijan Hanžek, Lipovec Lonjski 48., Lipovec Lonjski

2. SA LISTE HRVATSKE STRANKE PRAVA ( HSP):
1.      Anđelko Bertić, Veseli kutić 17., Sobočani

3. SA LISTE HRVATSKE SELJAčKE STRANKE (HSS):
1.      Dražen Božić, ščapovec 52., ščapovec
2.      Tomislav Vlahović, Dubravačka 41., Predavec
3.      Milan Lovrić, Troička 8., Bešlinec

 4. SA NEZAVISNE OPćINSKE LISTE:
1.      Stjepan Brezovečki, Graničarska 28., Sobočani

5. SA LISTE SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE (SDP):
1.      Stjepan Mihaljević, V plavem trnacu 50., Sobočani
2.      Zdravko Lojna, Kloštar Ivanić, Kralja Tomislava bb.
3.      Željko Filipović, Lipovec Lonjski 18., Lipovec Lonjski
4.      Željko Jozić, Luke Baretina 5., Kloštar Ivanić
5.      Miroslav Kljak, Omladinska 28., Bešlinec                                                     Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva:

                                                                        Nenad Tudor, dipl. iur.