PoljoprivredaOpćinsko poglavarstvo razmatralo je i usvojilo prijedlog Fonda za poljoprivredu da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2008. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za jesensku sjetvu u 2008. godini.

Na temelju članka 54. i 55. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 20/01,17/03, 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Kloštar Ivanić donijelo je

Z A K L J U č A K

I.

Općinsko poglavarstvo razmatralo je i usvojilo prijedlog Fonda za poljoprivredu da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2008. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za jesensku sjetvu u 2008. godini, slijedećih kultura:

- pšenica

- ječam

- jara zob

- uljana repica

- djetelina, trave i djetelinsko-travne smjese.

 

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 200.000,00 kn.

II.

Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava trgovačkim društvima – distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska gospodarstva-poljoprivredne proizvođače za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 1. Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kn.
 2. Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.
 3. Korisnik kredita treba imati podmirene obveze po kreditu za proljetnu/jesensku sjetvu u 2007. godini i
 4. podmirene obveze prema kreditoru-Općini Kloštar Ivanić po osnovu komunalne i grobne naknade, komunalnog doprinosa i zakupnine za korištenje općinskog poljoprivrednog zemljišta.
 

III.

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić za proljetnu sjetvu u 2008. g., a po uvjetima utvrđenim u toč. IV. ovog Zaključka.

Natječaj će se objaviti u Vjesniku i na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić.

 
IV.
 1. Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
 2. S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.
 3. Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 01.09.2008. godine.
 4. Obvezni sadržaj ponude:

- naziv, adresa, MB ponuditelja,

- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerene kopija),

- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama,

- podatak o bonitetu – BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana,

- uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

- potvrda Upravnog odjela da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

- izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena,

- izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka).

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 
 1. Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

- 2 bianco potpisane mjenice tvrtke

- 2 bianco potpisane vlastite mjenice

- 1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 
 1. Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude u roku 10 dana od dana objave natječaja u Vjesniku, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat.
 2. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 14,00 sati u prostorijama Upravnog odjela, školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.
 3. O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
 

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.