SlikaOpćinsko poglavarstvo Općine Kloštar Ivanić na 30. Sjednici održanoj 05.02.2009. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA.

 

I.


1.1. Redni broj Plana nabave za 2009. godinu: 19. (Proračunska stavka 323204)
1.2. Naručitelj: OPćINA KLOšTAR IVANIć
školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
Tel. 01/2892 – 475, fax. 2892 – 450
2. Djelatnost će se obavljati na cijelom području Općine Kloštar Ivanić.
3. Altrnativne ponude i inačice nisu dopuštene.
4. Početak radova: odmah po zaključenju ugovora
Završetak radova: radosvi se ugovaraju za 2009. Godinu.
5. Dokumentacija za nadmetanje, upute ponuditeljima za izradu ponude mogu se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8,00 do 15,00, uz prethodnu najavu.
6. Rok za zaprimanje ponuda: 27.02.2009. do 13,30 sati.Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom “Ne otvarati – ponuda za odvodnju atmosferskih voda”, predajom na urudžbeni zapisnik.
7. Otvaranje ponuda biti će 27.02.2009. u 13.30 sati, na adresi naručitelja.Otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo imenovano od strane naručitelja, a prisustvovati mogu samo opunemoćeni predstavnici ponuditelja.
8. Na ime jamstva za uredno izvršenje ugovorenih radova ponuditelj je dužan dati izjavu da će kao odabrani ponuditelj dati jamstvo na iznos 20% od vrijednosti ugovora (vlastita bianco mjenica i mjenično očitovanje na predmetni iznos).
9. Uvjeti i način plaćanja: plaćanje stvarno izvedenih radova na temelju privremenih i okončane situacije.
10. Zajedničke ponude: nisu dopuštene.
11. Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• Naziv, adresu, tel i fax ponuditelja, MB i broj posl. Računa
• Izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne stariji od 6 mjeseci), obrtnica
• BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana
• Dokaz o uredno podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi
• Ovjerenu izjavu da direktor nije kažnjavan za kaznena djela protiv gospodarstva
• Potvrda da se protiv direktora ne vodi kazneni ni istražni postupak
• Izjavu o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti za izvođenje radova koji su predmet natječaja
• Izjava o spremnosti da će kao odabrani ponuditelj dati jamstvo za uredno izvršenje ugovorenih radova (toč. 8.)
• Ispunjen originalni troškovnik
• Referenca za iste ili slične poslove
• Uvjeti plaćanja, mogućnost kreditiranja, ostale pogodnosti u plaćanjnu
• Opcija ponude – ne kraća od 90 dana
• Popis priložene dokumentacije
12. Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja.
13. Kriterij za odabir: najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najnižim cijenama.
14. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i poništiti natječaj.

II.


Odluka stupa na snagu danom donošenja.