SlikaTemeljem Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/07) i zaključka Općinskog poglavarstva Općine Kloštar Ivanić od 05.02.2009. godine, Klasa:320-01/09-01-02, Ur. br. 238/14-02-09-01, raspisuje se NATJEčAJ za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala.

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu u 2009. sljedećih kultura:
- kukuruz, jari ječam, jara zob
2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora trgovačkim društvima kao korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).
3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.
4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro-račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.
5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 12.000,00 kn.
6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: do 15.12.09. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.
7. Natjecati se mogu dobavljači - pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
8. Obvezni sadržaj ponude:
- naziv, adresa, žiro - račun i MB ponuditelja
- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija)
- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama
- podatak o bonitetu - BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana
- uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
- potvrda Upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
- izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena
- izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu.
9. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
10. Rok za dostavu ponuda: 25.02.2009.g. do 14,00 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati - ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22., 10312 Kloštar Ivanić ili preporučeno poštom na istu adresu.
11. Javno otvaranje ponuda izvršit će Fond za poljoprivredu, dana 25.09.2009. u 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.
12.O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
13. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.