SlikaNa temelju članka 5. Odluke o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola s područja Zagrebačke županije, župan Zagrebačke županije objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola s područja Zagrebačke županije u II. polugodištu školske godine 2009/2010

 

I.

Zagrebačka županija će u II. polugodištu školske godine 2009/2010 subvencionirati prijevoz učenicima srednjih škola iz obitelji koje ostvaruju pravo na doplatak za djecu, te poziva sve učenike srednjih škola koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza da ponesu zahtjev Zagrebačkoj županiji.

II.

Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da je prebivalište ili privremeno boravište učenika na području Zagrebačke županije,
- da je učenik redovito upisan u određeni razred srednje škole na području Republike Hrvatske, u školskoj godini za koju se daje subvencija,
- da učenik svakodnevno putuje iz mjesta prebivališta ili privremenog boravišta u školu i vraća se kući, koristeći pritom sredstva javnog prijevoza,
- da učenik, njegov roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na dječji doplatak,
- da učenik ne ostvaruje pravo na besplatni prijevoz po nekoj drugoj osnovi, odnosno preko nadležnih centara za socijalnu skrb ili sukladno članku 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine» broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09).


III.

Subvencija prijevoza iznosi do 100% cijene učeničke mjesečne pokazne karte za određenu liniju javnog prijevoza od mjesta prebivališta ili privremenog boravišta do škole, ovisno o visini iznosa koji za prijevoz učenika srednjih škola osigura jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi prebivalište ili privremeno boravište učenika.

IV.

Subvencija prijevoza odobrava se za vrijeme II. polugodišta školske godine 2009./2010., za razdoblje od 1 siječnja do 30. lipnja 2010. godine.
Za učenike koji imaju obvezni praksu u strukovnom obrazovanju, vrijeme
trajanja subvencije se produljuje za vrijeme trajanja obvezatne prakse.

V.

Prijavu po ovom Javnom pozivu za subvenciju troškova prijevoza podnosi roditelj ili skrbnik učenika (za malodobne učenike) te sam učenik ukoliko je punoljetan.

VI.

Dokumenti potrebni za prijavu su:
- ispunjen zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza za učenika srednje škole iz socijalno ugroženih obitelji (obrazac Zagrebačke županije);
- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
- potvrda škole o upisu u određeni razred u školskoj godini za koju se traži subvencija;
- preslika rješenja o dječjem doplatku,
- izjava da učenik ne ostvaruje pravo ne besplatni prijevoz po nekoj drugoj osnovi (obrazac Zagrebačke županije).

VII.

Prijava za subvenciju prijevoza podnosi se na obrascima koji se mogu
preuzeti na web stranici www.zagrebacka-zupanija.hr ili u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagreb, Ivana Lučića 2a, 6. kat,
soba br. 16.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 6009-485, 6009-477.

VIII.

Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja
utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Upravni odjel za
zdravstvo i socijalnu skrb.

IX.

Zahtjev za subvenciju prijevoza s potrebnom dokumentacijom dostavlja se
osobno u službeni prostor Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
Zagreb, Ivana Lučića 2a/VI, soba br. 16.
Zahtjev se može dostaviti i u pismenom obliku na adresu: Zagrebačka
županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara
72/V – naznakom «Zahtjev za subvenciju prijevoza».

X.

Rok za dostavu zahtjeva je 8. siječanj 2010. godine.

Dokumente potrebne za prijavu možete skinuti ovdje: Izjava.doc i Zahtjev.doc