SlikaTemeljem članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. stavak 1., članka 9. stavak 1. i članka 10. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09) te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 15.07.2010. godine donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE «OPćINSKA KNJIŽNICA KLOšTAR IVANIć»

 

članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Općinska knjižnica Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Knjižnica) kao javna ustanova, utvrđuje njezino sjedište i djelatnost, uređuju osnove za upravljanje i vođenje poslova, osnove za osiguravanje i pribavljanje sredstava za rad, za raspolaganje s dobiti i za pokrivanje gubitaka, osnove za utvrđivanje ograničenja u pogledu stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine Knjižnice te osnove za uređivanje međusobnih prava i obveza između Knjižnice kao javne ustanove i Općine Kloštar Ivanić kao osnivača te ustanove.

članak 2.

Općina Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Osnivač) jedini je osnivač javne ustanove i vlasnik Općinske knjižnice Kloštar Ivanić.

članak 3.

Knjižnica posluje pod imenom: Općinska knjižnica Kloštar Ivanić.

Sjedište knjižnice je u Kloštar Ivaniću, Trg Sv. Ivana 1.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe.

članak 4.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost sukladno članku 6. Zakona o knjižnicama.

Obavljanje knjižnične djelatnosti podrazumijeva osobito:

- nabavu knjižnične građe,

- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,

- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, te protoka informacija,

- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe i informacijskih pomagala,

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

Pored knjižnične djelatnosti Knjižnica može u manjem opsegu obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju znanja, samoobrazovanju, informiranosti i sl.

članak 5.

Unutarnje ustrojstvo, način rada i ostvarivanje djelatnosti urediti će se statutom i drugim internim aktima u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

članak 6.

Knjižnicu vodi i njome upravlja ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Osnivač.

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom o knjižnicama i Statutom.

Uvjeti i postupak za imenovanje i razrješenje ravnatelja, njegov djelokrug i ovlaštenja pobliže se uređuju Statutom, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

članak 7.

Sredstva za osnivanje i za rad Knjižnice u skladu sa Zakonom osigurava Osnivač iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić.

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se i iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa Zakonom.

Ako u svojoj djelatnosti Knjižnica ostvari dobit, ta dobit se može upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice, proširenje njenih kapaciteta i usluga.

Općinsko vijeće može odlučiti da se dobit iz stavka 3. ovog članka djelomično ili u potpunosti upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove čiji je osnivač Općina Kloštar Ivanić.

članak 8.

Knjižnici se za obavljanje knjižnične djelatnosti daju na upravljanje i korištenje nekretnine koje je za obavljanje te djelatnosti koristilo Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad, a u skladu s obimom knjižnične djelatnosti i programom razvoja.

članak 9.

Sredstva za rad koja osigurava Osnivač, sredstva stečena pružanjem usluga i pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Knjižnice

Za svoje obveze prema trećima Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Za obveze Knjižnice Osnivač odgovara solidarno i neograničeno.

Eventualni gubitak koji se pojavi u djelatnosti i poslovanju Knjižnice, pokriti će se iz prihoda Općine Kloštar Ivanić.

članak 10.

Knjižnica bez suglasnosti Osnivača ne može steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 30.000,00 kn.

Ovlaštenja ravnatelja u raspolaganju imovinom Knjižnice utvrđuju se Statutom, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

članak 11.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

članak 12.

Knjižnica je obvezna najmanje jedanput godišnje izvještavati Općinu Kloštar Ivanić o svom radu, a o financijskom poslovanju kvartalno – za I. kvartal do 10.04., za II. kvartal do 10.07., za III. do 10.10. te podnositi godišnji financijski izvještaj za proteklu godinu do 15.02..

Na zahtjev Općinskog vijeća Knjižnica dostavlja i posebne izvještaje, programe rada ili drugu dokumentaciju i akte.

članak 13.

Do konstituiranja Knjižnice i izbora ravnatelja dužnost ravnatelja obavlja privremeni ravnatelj, kojeg imenuje Osnivač.

Privremeni ravnatelj obavlja pripremne radnje za početak rada Knjižnice te poduzima i druge radnje potrebne za prijavu za upis Knjižnice u sudski registar ustanova.

Privremeni ravnatelj dužan je donijeti Statut Knjižnice uz prethodnu suglasnost Osnivača.

članak 14.

Statut Knjižnice sadrži odredbe o radu, djelatnosti, ustrojstvu, aktima i svim drugim pitanjima značajnim za obavljanje djelatnosti Knjižnice, sukladno Zakonu te odredbe o preuzimanju knjižnog fonda i imovine u slučaju prestanka rada Knjižnice.

članak 15.

Osnivač će zatražiti od Ministarstva kulture ocjenu sukladnosti ove Odluke sa Zakonom u roku 8 dana od dana pribavljene potvrde od strane nadležnog Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji da su ispunjeni uvjeti za osnivanje Knjižnice.

članak 16.

Odlukom o izdvajanju Knjižnice iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad urediti će se međusobni odnosi između Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad i Osnivača i o tome zaključiti poseban sporazum.

Odluka o izdvajanju i sporazum donijeti će se u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.