SlikaTemeljem članka 6. i 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić, Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2009/2010 te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2010./2011.

 

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici 2. i narednih razreda srednjih škola i studenti 2. i narednih godina studija na višim školama i fakultetima, koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:

 

A) UčENICI

- da su državljani Republike Hrvatske

- da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

- učenici 2. i narednih razreda srednje škole s najmanjim prosjekom ocjena od 4,00 u protekle dvije godine školovanja

- da im prosječni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 3.060,00 kuna.

B) STUDENTI

- da su državljani Republike Hrvatske

- da su redoviti studenti viših škola i fakulteta, s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

- studenti 2. i narednih godina studija – da im prosječna ocjena položenih ispita iznosi: a) najmanje 3,50 ( studij tehničkih i prirodnih znanosti)

b) najmanje 3,80 ( studij društvenih znanosti)

- da im prosječni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 3.060,00 kuna.

 

II.

U šk. godini 2010/11. dodijeliti će se 6 stipendija za učenike i 6 stipendija za studente.

 

III.

1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

1. uspjeh postignut tijekom školovanja,
2. socijalni status podnositelja prijave (domaćinstva),
3. postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja, a za studente znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija,
4. utvrđena invalidnost kandidata (preko 25%).

2.

2.1.Uspjeh u školovanju učenika utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja, tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta.

Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova izražen na jednu decimalu i pribraja broju bodova utvrđenim prema ostalim kriterijima.

2.2. Uspjeh u školovanju za studente utvrđuje se tako da se prosječna ocjena svih položenih ispita pomnoži koeficijentom 2 i zaokružuje na jednu decimalu.

Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđenim prema ostalim kriterijima.

2.3. Kod istog broja bodova, kriteriji za utvrđivanje liste kandidata uzimaju se u obzir slijedećim redom:

1. deficitarno zanimanje (prema podacima važećim za Zagrebačku županiju)
2. socijalni status kandidata (prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu domaćinstva)
3. viša godina školovanja
4. uspjeh u školovanju
5. invalidnost kandidata.

Postignuti sportski i umjetnički rezultati čine dio kriterija za utvrđivanje liste kandidata ako su izravno vezani za školovanje za koje se traži stipendija.

3. Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, na početku školske godine, a isplaćuje se korisnicima početkom kalendarskog mjeseca za protekli mjesec.

4. Mjesečna stipendija iznosi:

- za učenike - 350,00 kn mjesečno

- za studente - 500,00 kn mjesečno.

5. Korisnik stipendije ne može pored stipendije Općine Kloštar Ivanić primati još jednu stipendiju.

6. Natječaj traje 15 dana od dana objave.

7. Stipendija se vraća ukoliko korisnik stipendije ne upiše redovno narednu godinu školovanja odnosno studija, što potvrđuje potvrdom o upisu u narednu godinu školovanja.

8. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja –

do 03. studenog 2010. godine, do 15,00 sati, na adresu :

OPćINA KLOšTAR IVANIć, Komisija za dodjelu stipendija, školska ul. 22, 10312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom « Za natječaj za dodjelu stipendija ».

9. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

1.) Životopis

2.) Potvrdu o redovnom upisu u školu – na fakultet u školskoj godini 2010/2011.

3.) Učenici – svjedodžbe prethodne dvije godine školovanja

Studenti – prijepis ocjena iz položenih ispita prethodnih godina studija

4.) Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu,

osobnu iskaznicu ili potvrdu o prebivalištu

5.) Potvrdu o prebivalištu za sve članove zajedničkog kućanstva (izdana od MUP-a ili izjavu s popisom svih članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika)

6.) Potvrde koje služe kao dokaz prihoda članova zajedničkog kućanstva:

a) o isplati plaće u prethodna tri mjeseca,

b) presliku odrezaka o isplati mirovine u prethodna tri mjeseca,

c) o isplati naknade za nezaposlene

d) potvrde o eventualnim ostalim izvorima prihoda članova kućanstva

e) potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelja /staratelja

f) izjava o nezaposlenosti – samo za članove kućanstva koji se ne vode u evidencijama HZZZ kao nezaposleni (javni bilježnik)

7.) Za članove kućanstva-studente, potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu

Za članove kućanstva koji se školuju – potvrde o redovnom školovanju (srednja

škola, viša škola, fakultet)

8.) Dokaze (preslika rješenja, presuda, potvrde ) o ispunjavanju posebnih

socijalnih uvjeta:

a. rješenje o dječjem doplatku za kandidata

b. potvrda-rješenje Centra za socijalnu skrb o primanjima pomoći za uzdržavanje

9.) Pravomoćna sudska rješenja o razvodu braka roditelja/staratelja

10.) Smrtni list za roditelja /staratelja

11.) Rješenje o postotku invalidnosti kandidata i roditelja /staratelja

12.) Potvrda ili iskaznica o statusu hrvatskog branitelja za roditelja/staratelja

13.) Dokaze o postignutim izvanškolskim rezultatima tijekom školovanja na

natjecanjima, ako su u izravnoj vezi sa školovanjem za koje se stipendija traži

14.) Izjava roditelja – staratelja da kandidat ne prima neku drugu stipendiju

15.) Popis priložene dokumentacije

 

Stipendije se ne dodjeljuju učenicima i studentima koji su zaposleni.

Zainteresirani kandidati mogu se radi informacija obratiti na tel. 01/2892-475, 2823-104., a tekst natječaja s prilozima podići u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat - radnim danom, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i web stranicama, u roku 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Na prijedlog liste za dodjelu stipendije svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 dana od dana objave liste.

Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje Općinsko vijeće.