Srijeda, 03 Studeni 2010

SlikaOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10. 2010. godine donosi odluku o osnivanju poduzetničke zone LIPOVEC

I.

Osniva se poduzetnička zona LIPOVEC.
Poduzetnička zona LIPOVEC locirana je na području naselja Lipovec Lonjski na kčbr. 112 KO Kloštar Ivanić, u površini 9,7984 ha.
Poduzetnička zona je djelomično opremljena komunalnom infrastrukturom.

II.

U Poduzetničkoj zoni LIPOVEC planira se izgradnja objekata u funkciji djelatnosti NKD br. 59 – proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja …, prema Programu izgradnje „GRAD FILMA“ - studija, hala, trgovina, ugostiteljskih objekata, skladišta i servisa te drugih sadržaja koji su vezani uz kompatibilne obrtničke djelatnosti, a koji bitno ne onečišćuju okoliš odnosno kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

III.

Izgradnja komunalne infrastrukture te ostalih objekata i uređaja u funkciji projekta „GRAD FILMA“ urediti će se detaljnim planom uređenja područja.
Do izrade detaljnog plana uređenja izgradnja se može vršiti u skladu s lokacijskim uvjetima određenim Prostornim planom uređenja Općine Kloštar Ivanić.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.