SlikaU nastavku obavijesti možete pročitati izmijenjeni program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Kloštar Ivanić za 2010. godinu

 
I OPćE ODREDBE
 

članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Ivanić za 2010. godinu:
 
 
PRIHODI:

- kapitalne potpore 200.000,00

- rudarska renta 705.000,00

- komunalni doprinos 200.000,00

- grobna naknada 200.000,00

- doprinos za šume 180.000,00

- višak sredstava iz 2009. 208.967,47
Ukupno: 1.694.250,00
 
RASHODI:

- ceste

- javne površine

- groblja

- javna rasvjeta

- opskrba vodom i plinom

- odvodnja otpadnih voda (kanalizacija)

- odlaganje komunalnog otpada

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata

iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava.
 
 
 
 

II GRAđENJE OBJEKATA I UREđAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROšKOVA

 

članak 2.

 
CESTE

1. 421301 Asfaltiranje cesta 698.950,00

školska ulica

Naftaplinska ulica

Vinogradska ulica – Sobočani, 1100 m, proširenje 1,5 m

Poljska ulica – prilazni put do nove stambene zone

Mirni dol

Cesta – drugi ulazak na sportski park

ščapovečka ulica

Spoj švearova – Naftaplinska

Augusta šenoe

 

2. 421305 Izgradnja nogostupa 216.800,00

školska ulica

Ulica kralja Tomislava

Lipovec Lonjski - završetak

Vinarska ulica

Vinogradska ulica

Badalićeva ulica

 
 
 
 
JAVNE POVRšINE

1. 421302 Javne površine 200.000,00

Uređenje centra Kloštra Ivanića.:

 

- dvorište pučkog doma

- park kod Velikog zdenca

 
GROBLJA
 

1. 322413 Izgradnja groblja 70.000,00

-izgradnja betonskih okvira

-izgradnja među zone groblje – stambena zona

JAVNA RASVJETA
1. 42143 Izgradnja energetike 41.000,00
školska ulica

Park Ribnjak - rasvjeta

Zaobilaznica - rasvjeta

Ul. kralja Tomislava

Financiranje objekata asfaltiranje cesta, izgradnja nogostupa, javnih površina, groblja i

izgradnja javne rasvjete izvršavati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, kapitalnih

potpora iz Županijskog proračuna i drugih izvora utvrđenih zakonom.

 
 
 

GRADNJA VODOVODA I PLINOVODA

1. 42141 Izgradnja uličnih vodova unutar naselja 26.500,00

 

školska ulica

Zagrebačka ulica

Poljska ulica – do nove stambene zone

Stara Marča

čemernica Lonjska

Vinogradski odvojci – IV, V, VI, VII, VIII

Ul. kralja Tomislava

 
 
 

ODVODNJA OTPADNIH VODA

1. 42142 Izgradnja kanalizacijske mreže 200.000,00

školska ulica
Naftaplinska ulica

ščapovečka ulica

Ulica Otok ljubavi

Ul. kralja Tomislava

 

323207 Pročistač za vodu 61.000,00

 
 

Financiranje izgradnje objekata vodovoda, plinovoda i kanalizacione mreže izvršavati će se iz

cijene komunalne usluge i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

 
 

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. 38612 Kapital. pomoći trg. druš. – deponij „Tarno“ 180.000,00

Financiranje ove djelatnosti izvršit će se iz prihoda Proračuna utvrđenih zakonom i drugih

izvora utvrđenih po posebnom zakonu.
 

Sve stavke iz ovog Programa realizirati će se prema prioritetima koje će utvrditi Općinsko

Poglavarstvo i odabranom modelu sufinanciranja.
 

R E K A P I T U L A C I J A

CESTE 915.750,00

JAVNE POVRšINE 200.000,00

GROBLJA 70.000,00

 
 

JAVNA RASVJETA 41.000,00

GRADNJA VODOVODA I PLINOVODA 26.500,00

ODVODNJA OTPADNIH VODA 261.000,00

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 180.000,00

SVEUKUPNO: 1.694.250,00

članak 3.

 

Novčana sredstva za 2010. godinu iskazana ovim Programom raspoređuju se za pojedine

stavke u skladu s dinamikom ostvarenja.
 

članak 4.

 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture biti će objavljen u

Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić