SlikaOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine, donijelo je odluku o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2010. godini.

I.

Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2010. godini koji je usvojilo Općinsko vijeće 28.01.2010. godine, Klasa: 601-01/109-01-01, Ur. broj: 238/14-01-10-01.

 

II.

U toč. III stavak 2. mijenja se i glasi:

„ Nedostatak kapaciteta postojećeg Dječjeg vrtića Proljeće riješiti će se u 2010. godini adaptacijom objekta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, na kčbr. 3115 KO Kloštar Ivanić.“

III.

U toč. IV. Podtočka 1. mijenja se i glasi:

Za javne potrebe iz toč. III. ovog Programa u 2010. g. osiguravaju se ukupna sredstva i to:

1. Iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, ukupno: 1.796.875,00 kn, od čega:

 

- za redovnu djelatnost Ustanove u Kloštar Ivaniću: 1.122.222,00 kn

- za sufinanciranje «kategorije braće»: 19.188,00 kn

- za sufinanciranje male škole 59.000,00 kn

- za sufinanciranje redovnih vrtićanaca 20.000,00 kn

- naknade za prijevoz na posao i s posla 4.140,00 kn

- sitni inventar 40.000,00 kn

- tekuće pomoći 19.225,00 kn

- kapitalne donacije za nabavu opreme 209.000,00 kn

- sufinanciranje Programa predškole-prijenos sredstava Ministarstva 19.000,00 kn

 

- za sufinanciranje boravka djece u:

Dječjem vrtiću Ivanić Grad 250.000,00 kn

Dječjem vrtiću Krašić 22.000,00 kn

Dječjem vrtiću Dubrava 13.100,00 kn

 

Ako se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić neće ostvariti planirani prihodi, sredstva će se uplaćivati prema mogućnostima Proračuna.

 

Podtočka 2. briše se.

 

IV.

Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.