SlikaNa temelju članka 56 Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 04.01.2011. godine donosi

 
 
O D L U K U o osnivanju Općinskog partnerskog odbora i imenovanju članova
 

I.

 
Osniva se Općinski partnerski odbor.

Zadatak Općinskog partnerskog odbora je izrada koncepcije i promicanje sveukupnog razvoja Općine Kloštar Ivanić te suradnja s izrađivačem Projekta ukupnog razvoja Općine Kloštar Ivanić.

U svrhu ostvarenja ovog zadatka Općinski partnerski odbor surađuje s institucijama, državnim i županijskim upravama i tijelima uključujući Vladu RH, Županiju i nadležna ministarstva.

Također surađuje sa potencijalnim strateškim partnerima, investitorima i donatorima, a sve u svrhu sveobuhvatnog razvoja Općine Kloštar Ivanić.

 
II.
 
Imenuju se članovi Općinskog partnerskog odbora:
 
  1. Zlatko Golubić, općinski načelnik – predsjednik Odbora,
  2. Zdravko Lojna – zamjenik predsjednika,
  3. Siniša đura,
  4. Božidar Balenović,
  5. Ivo ćosić,
  6. Dražen Božić.
 

III.

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Općinskog partnerskog odbora i imenovanju članova od 01.03.2010. godine.

 
Klasa: 302-01/11-01-01
Ur. broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 04.01.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.