SlikaTemeljem članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 31.01.2011. godine donosi

 

 

O D L U K U o isplati financijskih sredstava za sufinanciranje dogradnje Oš Braće Radić u Kloštar Ivaniću

 

I.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagrebačka županija i Općina Kloštar Ivanić zaključile su dana 04. svibnja 2009. godine Ugovor o sufinanciranju dogradnje Oš Braće Radić, Kloštar Ivanić iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna RH.

Potpisnici ovog Sporazuma suglasni su da će zajednički financirati slijedeće troškove:

- dogradnju građevine

- stručni nadzor

- uređenje neophodnog okoliša

- opremanje,

i to u slijedećim omjerima: Ministarstvo 60%, Županija 30% i Općina 10%.

 

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji doznačivanjem direktno ugovornom izvoditelju radova, te kopiju ovjerenog virmana i bankovni izvod dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

 

II.

 

Odobrava se isplata 137.535,56 kn po 8. Privremenoj situaciji poduzeću FENIX d.o.o. iz Slavonskog broda na žiro-račun 2483005-1100010196.

Isplata će se izvršiti iz Pror. stavke 38221 „Kapitalna donacija za dogradnju Oš Braće Radić“.

 

III.

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Klasa: 402-08/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 31.01.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.