SlikaNa temelju članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 
 
Z A K L J U č A K
 

I.

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2011. godinu.

 
II.
 

Ne usvaja se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2011. godinu te se isti vraća predlagatelju na dopunu.

 

Dopunu prijedloga Programa izvršiti na način da se u toč. II. „Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom troškova“ – u članku 2.za svaku od pojedinih lokacija iskaže procjena troškova gradnje, i to:

:

- CESTE 1. 421301 Asfaltiranje cesta i

2. 421305 Izgradnja nogostupa

- JAVNE POVRšINE 1. 421302 Javne površine

- GRADNJA VODOVODA I PLINOVODA 1. 42141 Izgradnja uličnih vodova unutar naselja

- ODVODNJA OTPADNIH VODA 1. Izgradnja kanalizacijske mreže.

 

Prijedlog Programa s iskazanim pojedinačnim vrijednostima gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uputiti Odboru za financije i proračun radi utvrđivanja konačnog prijedloga Programa.

 

III.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 

Klasa: 363-01/11-01-02

Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.
 
 

Na temelju članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 

Z A K L J U č A K

 
I.
 

Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini

te isti nije usvojilo.
 
II.
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 

Klasa: 610-01/11-01-01

Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.