SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.19/09) i Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić, Klasa: 320-01/11-01-01, Ur. broj: 238/14-03-11-01 od 07.02.2011. g. raspisuje se

 
 
N A T J E č A J

za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

 

1. Općina Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu u 2011. godini, sljedećih kultura:

- kukuruz, ječam, zob, soja i djetelinsko-travne smjese.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora trgovačkim društvima kao korisnicima kredita – distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva)

3. Iznos kredita: 300.000,00 kn

4. Korištenje kredita: uplatom na žiro-račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5. Visina kredita po korisniku – OPG je do 12.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2011.g. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači – pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

- naziv, adresa, MB ponuditelja,

- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerene kopija),

- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama,

- podatak o bonitetu – BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja u originalu ili ovjerenoj kopiji,

- uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

- potvrda Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

- izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena,

- izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu.

  1. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
  2. Rok za dostavu ponuda: 21.02.2011. g. do 13,30 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat, ili preporučenom poštom na istu adresu.
  3. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, dana 21.02.2011. u 13,30 sati, u prostorijama Upravnog odjela, školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.
  4. O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
  5. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.
 

Općina Kloštar Ivanić