SlikaTemeljem članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09 ) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 07.02.2011. godine donosi

 

 

O D L U K U

o isplati pomoći za otklanjanje posljedica

od elementarne nepogode

 
I.

Općini Kloštar Ivanić, temeljem Odluke Vlade RH od 09.12.2010. godine o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih do 01.12.2010. godine dodijeljen je iznos od 1.090.471,00 kuna.

Temeljem iste odluke, dodijeljena sredstva trebaju se u roku od 30 dana podijeliti krajnjim korisnicima – prijaviteljima šteta od elementarne nepogode.

 
II.

Određeni prijavitelji šteta imali su osigurane trajne usjeve i nasade kod osiguravajućih kuća, te samim time, a po Zakonu o zaštiti od elementarne nepogode i Naputku Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, istima se ne smije isplatiti naknada prijavljene štete.

 
III.

Ukupni iznos sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, umanjen zbog razloga navedenih u točki 2 ove odluke, u iznosu od 918.441,54 kuna isplatit će se na račun prijavitelja šteta od elementarne nepogode, na način da postotak naknade za isplatu po svakom prijavitelju iznosi 17,775 % od ukupno prijavljene štete.

 
IV.

Odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 918.441,54 kuna na ime isplate pomoći za otklanjanje posljedica od elementarne nepogode, na način da će se svakom prijavitelju ( izuzev spomenutih u točki 2 Odluke ) na njihov žiro ili tekući račun isplatiti iznos od 17,775 % od prijavljene pojedine štete.

Isplata će se izvršiti na teret Proračunske stavke 3851 : „ Nepredviđeni rashodi do visine Proračunske pričuve „

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Klasa: 422-02/11-01-01

Ur. broj : 238/14-03-11-04
Kloštar Ivanić, 07.02.2011.
REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 
 
 
Načelnik :
Zlatko Golubić, dipl.oec.