SlikaNa temelju članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 07.02.2011. godine donosi

 

 

O D L U K U

o ostvarivanju javnosti rada izvršnog čelnika

članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuju se načini ostvarivanja javnosti rada općinskog načelnika kao izvršnog čelnika Općine Kloštar Ivanić.

članak 2.

Javnost rada općinskog načelnika ostvaruje se:

- dostavljanjem prijedloga akata upućenih Općinskom vijeću i medijima koji prate rad Općinskog vijeća,

- podnošenjem izvješća o radu općinskog načelnika Općinskom vijeću, shodno odredbama Statuta Općine Kloštar Ivanić te odgovaranjem na pitanja članova Općinskog vijeća na sjednicama,

- informiranjem vijećnika o radu i poduzetim aktivnostima u razdoblju između sjednica Općinskog vijeća, na početku prve točke dnevnog reda „aktualni sat“,

- rješavanjem o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže odnosno koje nadzire Općina,

- primanjem stranaka u uredu načelnika,

- odgovaranjem na podneske građana, udruga i sl.,

- održavanjem konferencija za medije odnosno gostovanjem u medijskom prostoru namijenjenom radu lokalnih samouprava na Obiteljskom radiju Ivanić,

- stalnom dostupnošću pitanjima novinara, građana i drugih zainteresiranih subjekata,

- objavom akata u službenom glasilu općine, na web stranicama općine, na oglasnim pločama te na mjestima i na način kako je utvrđeno samim aktom,

- ostvarivanjem prava na predstavku, u skladu s propisima koji uređuju ovu materiju,

- sudjelovanjem u javnim raspravama i drugim načinima komuniciranja s javnošću propisanim zakonom,

- ostalim načinima koje u pojedinim slučajevima odredi općinski načelnik.

članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 

Klasa: 008-02/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 07.02.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

 

OPćINA KLOšTAR IVANIć

 

OPćINSKI NAčELNIK

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.