SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.03.2011. donosi

 
 
 
O D L U K U

o izdvajanju financijskih sredstava za podmirenje naknade

za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Tarno

 

I.

 

Grad Ivanić Grad podnio je Obračun za odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada Tarno na području Grada Ivanić Grada za razdoblje od 01.07.2010. do 31.12.2010. godine, s podacima za obračun u prilogu – prema podacima Ivakop d.o.o.:

- ukupno odložena količina komunalnog otpada s područja Općine Kloštar Ivanić

u razdoblju od 01.07 – 31.12.2010. - 453,54 tone

- naknada za odlaganje po toni zbrinutog otpada

220,00 kn uvećano za PDV x 30% - 81,18 kn,
odnosno ukupno 36.818,37 kn.
 

Obračun se temelji na odredbama Zakona o otpadu i Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza radi uvođenja naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada Tarno od 24.11.2008. godine.

 

II.

 

Odobrava se isplata iznosa od 36.818,37 kn na ime naknade za odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada Tarno za razdoblje od 01.07 – 31.12.2010. godine.

Isplatu izvršiti na teret Pror. stavke: «Kapit. pomoći trg. društvu – sanac. dep. Tarno», na žiro račun 2484008 – 1815800006.

 

III.

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:363-01/11-01-17

Ur. broj: 238/14-03-11-01

Kloštar Ivanić, 02.03.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik