SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.03.2011. godine donosi

 
 
 
O D L U K U

o prihvatu ponude i izdvajanju financijskih sredstava

 

I.

Dana 30.03.2011. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održati će se sajam na kojem će se prezentirati mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba.

Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ zainteresirane su za sudjelovanje građana koji su u potrazi za zaposlenjem i financirati će organizirani prijevoz zainteresiranih za dan 30.03.2011. g. u Zagreb, na Velesajam.

Prijevoz će se organizirati jednim autobusom, pola autobusa će se popuniti u Kloštar Ivaniću, a druga polovica u Križu. Shodno tome je i financiranje prijevoza.

Predviđen je polazak s dogovorenog odredišta iz Križa, dolazak u Kloštar Ivanić na dogovoreno odredište te povratak također na dogovorena odredišta u Kloštar Ivaniću i Križu.

Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić će troškove prijevoza sufinancirati- svaka u iznosu 50%.

 

II.

Prihvaća se ponuda MALUKS d.o.o. iz Ivanić Grada od 21.02.2011. g. za prijevoz zainteresiranih građana na sajam zapošljavanja u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – dana 30.03.2011. godine u Zagreb - Velesajam, na iznos 1.500,00 kn uključivo PDV.

Autobus je turističke kategorije s 50 sjedala, a relacija je Križ – Kloštar Ivanić – Zagreb i Zagreb – Kloštar Ivanić - Križ.

Shodno dogovoru, Općina Kloštar Ivanić će prijevozniku podmiriti iznos od 750,00 kn, a Općina Križ pripadajući iznos od 750,00 kn.

Plaćanje će se izvršiti na temelju ispostavljenog računa, nakon obavljene usluge prijevoza, a na teret Proračunske stavke 381120 Ostali izdaci za hum. djela (Ostali transferi).

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:402-08/11-01-09
Ur. broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 02.03.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

Načelnik:

 

Zlatko Golubić, dipl. oec.