SlikaTemeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 03.03.2011. godine donijelo je

 

 

Z A K L J U č A K

o Odluci o obustavi od primjene Zaključka Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić

 

I.

Općinsko vijeće raspravljalo je o Odluci o obustavi od primjene Zaključka Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koji je donijelo Općinsko vijeće na 17. sjednici dana 01.02.2011. g. Klasa: 040-01/11-01-01, Ur. Broj: 238/14-01-11-01. povodom rasprave o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2011. godinu.

Odluku o obustavi od primjene predmetnog Zaključka Općinskog vijeća donio je općinski načelnik sukladno zakonskim ovlastima – temeljem članka 42. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sukladno članku 59. Statuta Općine Kloštar Ivanić, držeći da je time povrijeđen članak 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općinski načelnik traži od Općinskog vijeća da u zakonskom roku od 15 dana ukine Zaključak od 01.02.2011. jer je isti u suprotnosti s člankom 35 b. Zakona, odnosno da isti izmijeni u skladu s člankom 35 b.

II.

Općinsko vijeće raspravljalo je i o odgovoru Ministarstva uprave Klasa: 023-01/11-01/40, Ur. Broj: 515-02-03-02/2-11-03 od 09. veljače 2011. godine povodom upita Općine Kloštar Ivanić o zakonitosti i primjeni odredbi Statuta Općine Kloštar Ivanić- članka 101 te članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u odnosu na Zaključak Općinskog vijeća od 01.02.2011. godine.

 

III.

Općinsko vijeće mijenja Zaključak Klasa: 040-01/11-01-01, Ur. Broj: 238/14-01-11-01 od 01.02.2011. godine na način da se riječ „ izvješće „ zamjenjuje riječju „podatke“. tako da tekst Zaključka glasi:

„Prihvaća se amandman vijećnika SDP, HSS i HNS – da općinski načelnik uz saziv svake sjednice Općinskog vijeća vijećnicima dostavlja podatke o ostvarenim prihodima i rashodima po svim stavkama Proračuna Općine Kloštar Ivanić, ne starije od 30 dana.“

 

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić

 
Klasa:040-01/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-01-11-02
Kloštar Ivanić,03.03.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Tomislav Vlahović, dipl. ing