SlikaNa temelju članka 132-137. Ustava Republike Hrvatske, članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 58. Statuta Općine Kloštar Ivanić, općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić podnosi

 

 

I Z V J E š T A J

O RADU OPćINSKOG NAčELNIKA

OPćINE KLOšTAR IVANIć

ZA RAZDOBLJE 01.07.2010 – 31.12.2010.

 

Izvještaj o radu općinskog načelnika temelji se na zakonskoj i statutarnoj odredbi kojom je određena odgovornost općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općinskog vijeća i dužnost da dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu.

Općinski načelnik je obvezan o svom radu i o izvršavanju odluka i akata vijeća izvještavati Općinsko vijeće najmanje dva puta godišnje.

 

Općinski načelnik je izvršno tijelo koje u skladu sa zakonima , Statutom, aktima Općinskog vijeća, aktima organa državne uprave-ministarstava i županije, donosi odluke i zaključke u cilju provođenja istih. Provedba se obavlja najvećim dijelom kroz rad upravnog odjela ali i načelnika neposredno.

Upravni odjel obavlja poslove pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća i općinskog načelnika, radi na realizaciji istih u suradnji sa organima državne uprave odnosno izvođačima, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 

Općinski načelnik neposredno usmjerava rad upravnog odjela u izvršavanju akata vijeća provedbi zakonskih i podzakonskih propisa.

 

Ovaj Izvještaj obrađuje period od 01.07.2010. g. do 31.12.2010.g, u kojem je općinski načelnik donio 95 odluka, odnosno zaključaka.

 

U provedbi odluka općinskog vijeća i općinskog načelnika zaključeno je 76 Ugovora.

 
 

Odluke općinskog načelnika od 01.07.2010-31.12.2010. g.

 

1. Zaključak o potrebi prijema službenika u radni odnos na određeno vrijeme pravni ¸ referent . – 02.07.2010.

2. Zaključak o potrebi prijema službenika u radni odnos na određeno vrijeme

komunalni redar. – 02.07.2010.

3. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za izvođenje radova u objektu Pučkog

doma u Kloštar Ivaniću. – 05.07.2010.

4. Odluka o iznosima dnevnih naknada za korištenje javnih površina za prodaju robe

izvan prodavaonica. – 05.07.2010.

5. Odluka o isplati Linea Studio za uslugu izrade zahvalnica, plakata (Konjogojska

izložba). – 05.07.2010.

6. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za podmirenje naknade za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Tarno. – 22.07.2010.

7. Odluka o isplati Regresa službenicima i namještenicima Upravnog odjela – 12.07.2010.

8.Odluka o isplati jednokratne pomoći Ani Barilić iz Kloštar Ivanića. – 26.07.2010.

9. Odluka o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu idejnog rješenja odvodnje. – 28.07.2010. ( Arka 96, Promgrad biro d.o.o., Valsil d.o.o.)

10. Odluka o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu električnih instalacija. – 28.07.2010. ( Elektrocentar Petek, KEL d.o.o., F.V.T. obrt za elektrousluge )

11. Odluka o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu instalacija centralnog grijanja. – 28.07.2010. ( Termo-Plm obrt, IMS obrt, MS grijanje )

12. Odluka o isplati naknade Andrei Fukač za ispomoć u obavljanju administrativnih poslova u Upravnom odjelu. – 29.07.2010.

13. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu instalacija centralnog grijanja. – 29.07.2010.

14. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu električnih instalacija. – 29.07.2010.

15. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu idejnog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje Općine Kloštar Ivanić. – 29.07.2010.

16. Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka ograničenog prikupljanja

ponuda za izradu ALU stolarije. – 29.07.2010.

17. Zaključak o osiguranju prostornih i materijalnih uvjeta za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „ Proljeće „ Kloštar Ivanić. – 02.08.2010.

18. Odluka o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu, dobavu i montažu alu stolarije. – 04.08.2010. ( Bravarija šavorić, Burigo-AS, Vidija )

19. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava povodom proslave blagdana Velike Gospe 15.08.2010.g. – 09.08.2010.

20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu idejnog rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje općine Kloštar Ivanić. – 11.08.2010. ( ARKA 96 )

21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu električnih instalacija. – 11.08.2010.( KEL d.o.o.)

22. Zaključak o održavanju javnog reda i mira povodom blagdana Velike Gospe. – 12.08.2010.

23. Odluka o privremenom rasporedu radnog vremena ugostitelja povodom blagdana Velike Gospe. – 13.08.2010.

24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu instalacija centralnog grijanja. – 11.08.2010. ( Termo PLM )

25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu, dobavu i montažu alu stolarije. – 13.08.2010. ( Burigo-AS d.o.o. )

26. Odluka o obavljanju učeničke prakse u Upravnom odjelu Marina Pavić i Anela Marojević. – 20.08.2010.

27. Zaključak o osnivanju Komisije za praćenje probnog rada i imenovanju članova ( pravni referent Tomislav Kunovec ) – 20.08.2010.

28. Zaključak o osnivanju Komisije za praćenje probnog rada i imenovanju članova ( komunalni redar Hrvoje Hanžek ) – 20.08.2010.

29. Zaključak o proglašenoj elementarnoj nepogodi.- 14.08.2010.

30. Odluka o kupnji nekretnine – dijela kčbr.407 KO Kloštar Ivanić i isplati financijskih sredstava Tihomiru Frigan. – 25.08.2010.

31. Odluka o prihvatu ponuda i isplati financijskih sredstava za izvođenje radova na objektu na kčbr. 3115 KO Kloštar Ivanić. - 20.08.2010. ( Lipovec gradnja d.o.o.)

32. Zaključak o organizaciji proslave blagdana Male Gospe – 01.09.2010.

33. Zaključak o održavanju javnog reda i mira povodom blagdana Male Gospe – 07.09.2010.

34. Odluka o privremenom rasporedu radnog vremena ugostiteljskog objekta „ Odisej „ – 06.09.2010.

35. Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala. – 07.09.2010.

36. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za kreditiranje jesenske sjetve – 07.09.2010.

37. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora kčbr. 3115 k.o. Kloštar Ivanić – 07.09.2010.

38. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda za asfaltiranje dvorišta Pučkog doma – 08.09.2010.

39. Odluka o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 13.09.2010.

40. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava povodom proslave blagdana Male Gospe – 07.09.2010.

41. Odluka o početku postupka Javne nabave za izgradnju nogostupa u Vinogradskoj ulici - 09.09.2010.

42. Odluka o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola i studente s područja Općine Kloštar Ivanić – 13.09.2010.

43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za asfaltiranje dvorišta Pučkog doma – 13.09.2010. ( R-M Sprint d.o.o.)

44. Odluka o financijskoj potpori Gradskom društvu Crvenog Križa Ivanić Grad – 28.09.2010.

45. Odluka o osiguranju financijskih sredstava za djelovanje Dječjeg vrtića „ Proljeće „ – 28.09.2010.

46. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora kčbr.. 3115 k.o. Kloštar Ivanić – 26.09.2010 ( DV Proljeće )

47. Odluka o izdavanju financijskih sredstava za probni rad i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ivanić Gradu – 28.09.2010.

48. Odluka o dodjeli lokacije za privremenu deponiju sipine i soli za potrebe obavljanja „ zimske službe „ u 2010/2011 – 01.10.2010.

49. Odluka o odabiru distributera za nabavu poljoprivrednog repromaterijala u 2010. godini – 01.10.2010. ( Jakopović d.o.o. )

50. Odluka o financiranju političkih stranaka iz sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić u 2010. godini – 01.10.2010.

51. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Vinogradskoj ulici – 05.10.2010.( Pugar d.o.o.)

52. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – 07.10.2010.

53. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2010/2011 – 11.10.2010.

54. Odluka o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kloštar Ivanić – 12.10.2010.

55. Odluka o subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom studenata s područja Općine Kloštar Ivanić – 12.10.2010.

56. Zaključak o odobravanju korištenja Pučkog doma KUD-u Kloštar – 19.10.2010.

57. Zaključak o odbijanju zamolbe za podmirenje troškova priključenja na objekte komunalne infrastrukture – 18.10.2010.

58. Zaključak o odbijanju zamolbe grupe građana IV b Vinogradskog odvojka za financiranje izgradnje vodovodne mreže – 03.11.2010.

59. Zaključak o odbijanju zamolbe grupe građana I b Vinogradskog odvojka za financiranje izgradnje vodovodne i plinske mreže te javne rasvjete i sloja asfalta – 03.11.2010.

60. Zaključak o odbijanju zamolbe Gordane Gažić za financiranje izgradnje uličnog i plinskog vodovodnog voda u IV Vinogradskom odvojku – 02.11.2010.

61. Zaključak o upućivanju „ Tripus d.o.o.“ ovlaštenom geodeti radi ishođenja uvjeta uređenja prostora – 04.11.2010.

62. Zaključak o odbijanju zamolbe Maksimilijana Vizec za subvencioniranje premije osiguranja nasada voćnjaka – 03.11.2010.

63. Odluka o isplati financijske potpore za stambeno zbrinjavanje Milke Iveljić – 08.11.2010.

64. Odluka o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 08.11.2010.

65. Odluka o pristupanju interventnim radovima i izdvajanju financijskih sredstava za sanaciju Ulice Svetog Duha – 15.11.2010. ( FIKI-F,Kloštar Gradnja i R-M Sprint – izabrana Kloštar Gradnja )

66. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za stručni nadzor nad provedbom obvezne preventivne deratizacije u 2009. godini – 22.11.2010.

67. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za Obiteljski radio Ivanić Grad –22.11.2010.

68. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje djece za Sv. Nikolu – 24.11.2010.

69. Odluka o prijedlogu za ukidanje statusa javnog dobra za dio kčbr. 1290 KO Kloštar Ivanić – 01.12.2010.

70. Odluka o povratu višeisplaćene naknade za rad načelnika Općine Kloštar Ivanić – 01.12.2010.

71. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba uoči Božićnih blagdana – 07.12.2010.

72. Odluka o isplati potpore za novorođeno dijete službenici Upravnog odjela Saneli đura – 07.12.2010.

73. Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima i namještenicima Upravnog odjela – 07.12.2010.

74. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za darivanje djece djelatnika Upravnog odjela – 07.12.2010.

75. Odluka o visini osnovice za izračun plaća službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić – 09.12.2010.

76. Odluka o isplati jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 13.12.2010.

77. Odluka o povratu višeisplaćene naknade za rad zamjenika načelnika Općine Kloštar Ivanić – 13.12.2010.

78. Odluka o regulaciji javne rasvjete povodom Božićnih blagdana – 13.12.2010.

79. Odluka o prijedlogu za ukidanje statusa javnog dobra za dio kčbr. 1113 Obreška – 13.12.2010.

80. Odluka o dodjeli stipendije kao potpore za redovito školovanje 21 – učenika i 9 – studenata ( dvoje studenata odustalo od stipendije ) – 17.12.2010.

81. Odluka o isplati financijskih sredstava za dobavu i ugradnju reflektora u dvorištu Pučkog doma – 15.12.2010. ( KEL d.o.o. )

82. Odluka o isplati stradalnicima Domovinskog rata – 17.12.2010.

83. Odluka o isplati božićnice umirovljenicima – 20.12.2010.

84. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu – 10.12.2010.

85. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Vinogradskoj ulici – 21.12.2010. ( Pugar d.o.o. )

86. Odluka o povratu uplaćene jamčevine za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – 21.12.2010.

87. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena Caffe baru „ Odisej „ povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana – 23.12.2010.

88. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena Caffe baru „ Centar „ povodom Božićnih blagdana – 23.12.2010.

89. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena Caffe baru „ Atlantis „ povodom Božićnih blagdana – 23.12.2010.

90. Odluka o provođenju inventure i imenovanju inventurne komisije – 23.12.2010.

91. Odluka o obavljanju učeničke prakse u Upravnom odjelu ( Marina Pavić i Anela Marojević ) – 23.12.2010.

92. Plan prijema u službu u Upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2011. godini – 28.12.2010.

93. Odluka o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola i studente s područja Općine Kloštar Ivanić – 29.12.2010.

94. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za caffe bar „ Atlantis „ povodom proslave Nove Godine – 29.12.2010.

95. Odluka o obavljanju učeničke prakse u Upravnom odjelu ( Ana Pedljo i Filip Krezo )– 30.12.2010.

 
 
 
 

Velik postotak odluka općinskog načelnika donesenih u izvještajnom razdoblju je i realiziran u skladu s donesenim Proračunom i njegovim izmjenama i dopunama - ukupno ostvareni prihodi u 2010. g. iznose 93 % od planiranih, a rashodi i izdaci izvršeni su s 85 % od planiranih.

 

Ovakav postotak realizacije prihoda rezultat je općeg stanja u ekonomiji ali je poduzeto niz aktivnosti da se prihodi realiziraju u što većem postotku: pravovremeno izdavanja rješenja i kontinuirana naplata potraživanja iz ranijih godina putem ovrha na računima obveznika plaćanja poreza, komunalnih doprinosa, komunalnih i grobnih naknada, kao i ostalih prihoda Proračuna.

 

Za napomenuti je- prema rekapitulaciji prometa za 2010. godinu - da građani za komunalnu naknadu duguju 218.892,09 kn što iznosi 33 % zaduženja.

 

Za grobnu naknadu za 2010. godinu građani duguju 45.200,00 kuna što iznosi 27,40 % od zaduženja.

Za komunalni doprinos građani odnosno pravne osobe nemaju dugovanja.

 

Potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture su velika i rješavaju se sukcesivno u dogovoru s mjesnim odborima, prema financijskim mogućnostima i prilivu sredstava za te namjene utvrđene Proračunom.

 

Općina Kloštar Ivanić se ni u proteklom izvještajnom razdoblju nije kreditno zaduživala, nastojati ćemo potrebe za rješavanjem komunalne problematike financirati iz vlastitih sredstava, uključujući i sredstva dotacije iz županijskog proračuna, od nadležnih ministarstava i sredstava IPARD-a.

U namjeri proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Proljeće u 2010. godini prišlo se adaptaciji postojećeg objekta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u dvorištu Pučkog doma u Kloštar Ivaniću. Sa radom u područnom odjeljenju započeto je početkom mjeseca listopada 2010. godine.

Naglašavam da je adaptacija objekta Dječjeg vrtića u dvorištu Pučkog doma postignuta isključivo vlastitim sredstvima – iz Proračuna Općine, bez kreditnih zaduženja.

 

Realizacija odluka općinskog načelnika ovisi kako o radu Upravnog odjela tako i o suradnji s organima državne uprave, institucijama i izvođačima radova, te poštivanju pozitivnih zakonskih propisa.

 

Rad Općinskog načelnika i realizacija odluka i zaključaka prezentira se i kroz redovita financijska izvješća u skladu sa Statutom i Zakonom o Proračunu, kroz donošenje financijskih dokumenata, izvršavanje programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u kulturi i športu, programa socijalnih potreba i odluka o prioritetima komunalnih radova.

Također za primjedbe, prijedloge i kritike građana stojim svakodnevno na raspolaganju. Javnost rada Općinskog načelnika i pristup informacijama ostvaruje se i temeljem Odluke načelnika o ostvarivanju javnosti rada izvršnog čelnika od 07.02.2010. godine.

 
 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.