SlikaTemeljem članka 35. st.2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić od 09.05.2011.g. raspisuje se

 

 

J A V N I N A T J E č A J

prikupljanjem pismenih ponuda za prodaju nekretnina

s pravom upravljanja u korist Općine Kloštar Ivanić

 

Predmet prodaje su nekretnina s pravom upravljanja u korist Općine Kloštar Ivanić:

 

I. Početna cijena:

1. dio kčbr. 1113 KO Obreška put, površine cca 775 m2 20.739,00 kn

2. kčbr. 2653 KO Kloštar Ivanić, površine 871 m2 23.307,96 kn

 

II. Pismene ponude zainteresirane pravne i fizičke osobe dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu OPćINA KLOšTAR IVANIć, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NATJEčAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI», do 27.05.2011. godine, do 13,30 sati.

Za nekretnine koje neće biti prodane, javni natječaj je otvoren do objave odluke o zatvaranju natječaja.

 

III. Ponuditelji koji sudjeluju u postupku javnog natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u visini 10% početne cijene na žiro račun Općine Kloštar Ivanić br: 2340009-1819300008, poziv na broj: ………….7889- OIB kupca, s naznakom «jamčevina za prodaju nekretnina».

 
IV. Ponuda obavezno mora sadržavati:

- ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku, adresu/sjedište, broj tel./fax-a, te broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neuspjeha na natječaju

- točan opis za koju se nekretninu ponuda podnosi

- ponuđenu cijenu (ispisana brojkom i slovima) i način plaćanja.

Ponudi na natječaj se prilaže:

- fizičke osobe prilažu domovnicu i dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslika uplatnice ili virmana)

- pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra u originalu (ne stariji od 30 dana) ili ovjerenu presliku, BON 1 i BON 2 (ne stariji od 6 mjeseci), te dokaz o uplati jamčevine.

 

V. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos kupovne cijene, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja.

Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se prihvatiti.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
VI. UVJETI PRODAJE:

- gotovinska isplata u cijelosti ili obročno - do tri mjesečna obroka.

 

U postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta primjenjuje se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić od 09.05.2011. godine.

 

VII. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za pojedinu nekretninu.

 

XII. Otvaranje ponuda biti će 27.05.2011.g. u 13,30 sati, u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, Kloštar Ivanić.

Otvaranju mogu prisustvovati natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/2892- 475, 2892-341, 2823-104, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.