SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 04.05.2011. godine donosi

 

 

 

O D L U K U
o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja

krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić u 2011. godini

 

I.

Općina Kloštar Ivanić sufinancirat će troškove umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić u visini 50,00 kuna po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji (prvi put).

 

Navedenom iznosu od 50,00 kn dodaje se iznos od 50,00 kn, odobren po Odluci o subvencijama u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu Zagrebačke županije od 03.03.2011.g., tako da slijedom navedenih udjela Općine Kloštar Ivanić i Zagrebačke županije, visina sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić u 2011. godini iznosi 100,00 kuna bruto po jednom osjemenjivanju.

 

II.

U realizaciji navedenih odluka, Općina Kloštar Ivanić zaključit će ugovore o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja s Veterinarskom stanicom Križ, Veterinarskom ambulantom NOVA iz Križa i Veterinarskom ambulantom GEJZIR iz Dubrave Vrbovečke.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Klasa: 322-04/11-01-01
Ur. broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 04.05.2011.
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 
 
Načelnik:
 

Zlatko Golubić, dipl.oec.