SlikaNa temelju 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.05.2011. g. donosi

 
 
 
O D L U K U

o izdvajanju financijskih sredstava za čišćenje sipine

I.

čišćenje sipine na nerazvrstanim cestama i dijelu županijske ceste na području Općine Kloštar Ivanić povjerava se Kickboxing klubu iz Kloštar Ivanića i Kickboxing klubu iz Ivanić Grada.

 

II.

 

Odobrava se izdvajanje financijskih sredstava za čišćenje sipine na nerazvrstanim cestama i dijelu županijske ceste na području Općine Kloštar Ivanić:

- 15.000,00 kn na žiro-račun Karate kluba Mladost Ivanić Grad

- 15.000,00 kn na žiro-račun Kickboxing kluba iz Ivanić Grada.

 
Plaćanje će se izvršiti na teret Pror. stavke: 323215 „čišćenje sipine“.
 

III.

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:402-08/11-01-17
Ur. Broj:238/14-03-11-02
Kloštar Ivanić, 05.05.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

 

Zlatko Golubić, dipl. oec.