SlikaTemeljem članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br.91/96,68/98, 137/99, 22/00, i 73/00) te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.05.2011. donosi

 
 
O D L U K U

o prodaji nekretnina s pravom upravljanja u korist Općine Kloštar Ivanić

 

I.

Predmet prodaje su nekretnine s pravom upravljanja u korist Općine Kloštar Ivanić:

 

I. Početna cijena:

1. dio kčbr. 1113 KO Obreška put, površine cca 775 m2 20.739,00 kn

2. kčbr. 2653 KO Kloštar Ivanić, površine 871 m2 23.307,96 kn

 

II.

Nekretnine opisane pod toč. I. ove Odluke izlažu se prodaji putem javnog natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda.

Pravo na podnošenje ponuda imaju fizičke osobe državljani RH i pravne osobe registrirane u RH.

Ponuda mora sadržavati:
  1. ime, prezime i adresu ponuđača, odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznakom odgovorne osobe,
  2. iznos prodajne cijene koja se nudi,
  3. dokaz o uplati jamčevine,
  4. dokaz o solventnosti, odnosno bonitetu pravnog subjekta,
  5. fizičke osobe-presliku domovnice, obrtnik-presliku obrtnice, trgovačko društvo-izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana.

Javni natječaj je otvoren 10 dana od dana objave u Otoku Ivanić, a za nekretnine koje neće biti prodane natječaj je otvoren do donošenja odluke o zatvaranju istog.

 
III.

Utvrđuju se uvjeti prodaje:

- gotovinska isplata u cijelosti ili obročno – do tri mjesečna obroka.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom sadrži i najviši iznos kupovne cijene.

U slučaju da su ponude identične, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene početne cijene.
 
IV.

Sve troškove vezane za ovjeru potpisa, porez na promet nekretnina te troškove uknjižbe u

zemljišne knjige snosi kupac.

V.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u visini 10 % od utvrđene početne cijene za nekretninu za koju se natječu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Kloštar Ivanić broj: 2340009-1819300008, model 68, poziv na broj 7811- OIB kupca s naznakom «jamčevina za prodaju nekretnina».

Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VI.

Odluku o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine donosi općinski načelnik.

Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na odluku u roku 8 dana od dana prijema odluke o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja općinskom načelniku.

Općinski načelnik dužan je donijeti odluku po podnijetom prigovoru u roku 15 dana.

 

VII.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru zaključiti kupoprodajni ugovor te u daljnjem roku od 8 dana isplatiti kupoprodajnu cijenu (razliku između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine).

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati kupovninu u roku iz st. 1. ovog članka, odnosno ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatrati će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici, s naznakom «Ne otvarati – ponuda za kupnju nekretnine», preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik.

 

VIII.

Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te o razlozima neprihvaćanja nije dužno izvijestiti ponuditelje.

 

IX.

Javni natječaj objaviti će se i na oglasnim pločama Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, školska 22 i na web stranicama.

 
X.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa: 940-02/11-01-02
Ur. broj: 238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 09.05.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.