SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik dana 17.06.2011. godine donosi

 

 

 

O D L U K U

o iznosu mjesečne zakupnine za poslovne prostore

I.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se prema slijedećim kriterijima:

 
  1. četvornom metru korisne površine poslovnog prostora, ovisno o ukupnoj površini poslovnog prostora i
  2. djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
 

II.

Visina zakupnine utvrđuje se u mjesečnom iznosu, a iskazuje u kunama.

 

III.

Minimalna zakupnina za poslovni prostor izračunava se kako slijedi:

 

- ugostiteljstvo - 35,00 kn/m2

- trgovina - 35,00 kn/m2

- uredski prostor - 30,00 kn/m2

- ostale djelatnosti - 25,00 kn/m2

- skladišni i garažni prostor - 15,00 kn/m2

- ugostiteljstvo - terase - 15,00 kn/m2.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 
Klasa:372-03/11-01-03

Ur. broj: 238/14-03-11-01

Kloštar Ivanić, 17.06.2011.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.