SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.09.2011. g.. donosi

 

 

Z A K L J U č A K

o kreditiranju jesenske sjetve u 2011. godini

 

I.

Općinski načelnik razmotrio je prijedlog Fonda za poljoprivredu da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2011. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača u iznosu 240.000,00 kn, za jesensku sjetvu u 2011. godini, slijedećih kultura:

- pšenica

- ozimi ječam

- tritikale

- ozima zob

- trave.

II.

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 200.000,00 kn.

Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava trgovačkim društvima – distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska gospodarstva-poljoprivredne proizvođače za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva) pod uvjetima:

 1. Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 7.000,00 kn.
 2. Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.
 3. Korisnik kredita treba imati podmirene obveze po kreditu za jesensku sjetvu u 2010. godini i
 4. Podmirene obveze prema kreditoru-Općini Kloštar Ivanić po osnovu komunalne i grobne naknade, komunalnog doprinosa i zakupnine za korištenje općinskog poljoprivrednog zemljišta.
 

III.

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić za jesensku sjetvu u 2011. g ., a po uvjetima utvrđenim u toč. IV. ovog Zaključka.

Natječaj će se objaviti u listu Otok Ivanić, na oglasnim pločama i web stranicama Općine Kloštar Ivanić.

 

IV.

Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.

Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 01.10.2012. godine.

Obvezni sadržaj ponude:
  1. naziv, adresa, MB ponuditelja,
  2. izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerene kopija),
  3. originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama,
  4. podatak o bonitetu – BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana,
  5. uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,
  6. potvrda Upravnog odjela da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,
  7. izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena,
  8. izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka).

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

- 2 bianco potpisane mjenice tvrtke
- 2 bianco potpisane vlastite mjenice

- 1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude u roku 10 dana od dana objave natječaja u Otoku Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 14,00 sati u prostorijama Upravnog odjela, školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

 

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:320-01/11-01-01

Ur. broj:238/14-03-11-01

Kloštar Ivanić, 26.09.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.