SlikaTemeljem članka 38. i 39. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) te članka 34. i 111. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 01/11)

 

S A Z I V A M

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 24.11.2011. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Sukladno članku 112. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća.

Za 25. sjednicu predlažem slijedeći
 

D n e v n i r e d :

- Aktualni sat
 

1. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića PROLJEćE Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2011/2012.,

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sudjelovanju korisnika u cijeni Programa Dječjeg vrtića PROLJEćE Kloštar Ivanić,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o radnom vremenu Dječjeg vrtića PROLJEćE Kloštar Ivanić,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provedbi 5,30 satnog programa u Dječjem vrtiću PROLJEćE Kloštar Ivanić,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o financiranju predškole za pedagošku godinu 2011/2012 u Dječjem vrtiću Proljeće

6. Donošenje odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2011/2012

7. Razmatranje prijedloga Upravnog vijeća i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića PROLJEćE Kloštar Ivanić

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,

10. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Kloštar Ivanić u 2010. g.

11. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2011. g.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2011. g.

13. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2011. g.

14. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2011. g.

15. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena Programa socijalnih potreba u 2011. g.

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić te Plana civilne zaštite i Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić, kao sastavnih dijelova Plana zaštite i spašavanja

17. Razno.
 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Tomislav Vlahović, dipl.ing., v.r.

 
Dostaviti:

- članovima Općinskog vijeća

- općinskom načelniku

- zamjeniku načelnika

- v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića PROLJEćE, gđa. Jelena Rajković

- Obiteljski radio
 

Napomena: Prijedlozi za raspravu pod toč. 1., 2., 3. i 4 ovog saziva dostavljeni su vijećnicima u sazivu 24. sjednice Općinskog vijeća