Slika

IZBORNO POVJERENSTVO IZBORNE JEDINICE VI.
IZBORNO POVJERENSTVO IZBORNE JEDINICE XII.
Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Kloštar Ivanić
Klasa: 013-01/11-01/04
Ur.broj: 2176-01-01/01-11-01
Kloštar Ivanić, 14. studeni 2011.
 
Na temelju Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor Izborno povjerenstvo VI. i XII.
Izborne jedinice, Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Kloštar Ivanić utvrđuje prijedlog
 

R J E š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

na području Općine Kloštar Ivanić

U VI. Izbornoj jedinici i XII. Izbornoj jedinici, na području Općine Kloštar Ivanić određuju se biračka mjesta:

 
1. BIRAčKO MJESTO BROJ 1: OBREšKA DONJA – PUčKI DOM, Obreška Donja bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Obreška Donja.

 

2. BIRAčKO MJESTO BROJ 2: OBREšKA GORNJA - PUčKI DOM,

Obreška Gornja bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Obreška Gornja.

 

3. BIRAčKO MJESTO BROJ 3: STARA MARčA - PUčKI DOM, Stara Marča bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Stara Marča.
 

4. BIRAčKO MJESTO BROJ 4: BEšLINEC - PUčKI DOM, Bešlinec bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Bešlinec.

 

5. BIRAčKO MJESTO BROJ 5: KRIšCI - PUčKI DOM, Križci bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Križci.

 

6. BIRAčKO MJESTO BROJ 6: čEMERNICA LONJSKA - PUčKI DOM,

čemernica Lonjska bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju čemernica Lonjska.

 
7. BIRAčKO MJESTO BROJ 7: KLOšTAR I. – PUčKI DOM (I kat),

Trg Svetog Ivana bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Vukovarska, Josipa Badalića,

Zagrebačka, Poljska, dio ulice S.Radića od kbr. 75 i 88 prema Ivanić-Gradu, Gaji.

 

8. BIRAčKO MJESTO BROJ 8: LIPOVEC LONJSKI - PUčKI DOM

Lipovec Lonjski bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Lipovec Lonjski.

 

9. BIRAčKO MJESTO BROJ 9: ščAPOVEC - PUčKI DOM, ščapovec bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju ščapovec.
 

10. BIRAčKO MJESTO BROJ 10: KLOšTAR II. – PUčKI DOM KLOšTAR IVANIć

(prizemlje) Trg Svetog Ivana bb,

- koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Sv. Marije, dio ulice Stjepana Radića

do kbr. 73 i 86, Duga ulica, Duga ulica odvojak I i II, Milke Trnine, Luke Baretine,

Stjepana Babonića, Trg Svetog Ivana, Kralja Tomislava, Crveni kip, Mirni dol, Josipa

Kozarca, Slavka Kolara, Caginečka, Kušni dol, Sveti Duh, šarampovska, Mirna dolina,

Mlaka i odvojak Svetog Duha.

 

11. BIRAčKO MJESTO BROJ 11: KLOšTAR III – OSNOVNA šKOLA KLOšTAR

IVANIć, školska 20, - koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Cvjetna, Ivana

šveara, Križevačka, A. M. Relkovića, Naftaplinska, A.šenoe, Ribnjak, Vinarska,

ščapovečka, Vinogradska, svi Vinogradski odvojci, školska, čemernička, Predavečka,

1. Predavečki odvojak, 2. Predavečki odvojak, Predavečki put, Vidikovac, Put u raj,
Vinogradski put, Poljanski brijeg, Trdoščev brijeg, Veseli kutić.
 

12. BIRAčKO MJESTO BROJ 12: PREDAVEC - PUčKI DOM, Dubravačka 37,

Koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Predavec.

 
13. BIRAčKO MJESTO BROJ 13: SOBOčANI – PUčKI DOM, Graničarska 15,

Koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Sobočani.

 
 

PREDSJEDNIK OPćINSKOG IZBORNOG

POVJERENSTVA :

 

Nenad Tudor, dipl.iur.