Slika

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 03.09.2012. godine, Klasa: 320-01/12-01-13, Ur. br. 238/14-02/01-12-01, raspisuje se

 
N A T J E č A J
za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu u 2012. godini, slijedećih kultura:

- pšenica, ječam, tritikale, zob, raž, djeteline, trave i DTS.

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora trgovačkim društvima kao korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 
3. Iznos kredita: 200.000,00 kn.
 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 
5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 7.000,00 kn.
 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 01.09.2013. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 
8. Obvezni sadržaj ponude:

- naziv, adresa, žiro- račun i MB ponuditelja

- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija)

- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

- BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana

- uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja

- potvrda Upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)

- izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena

- izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu.

9. Rok za dostavu ponuda: 13.09.2012.g., do 14,00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.

 
  1. Otvaranje ponuda je javno i biti će 13.09.2012. u 14,00 sati, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.

11. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2892-475.

 

Općina Kloštar Ivanić

 
OPćINA KLOšTAR IVANIć
JESENSKA SJETVA

TROšKOVNIK REPROMATERIJALA

 
  1. MINERALNA GNOJIVA
 
- UREA 46 % N 100 kg …………………………..
 

- NPK 7-20-30 100 kg …………………………..

 

- NPK 8-26-26 100 kg …………………………..

 
- NPK 15-15-15 100 kg …………………………..
 
  1. SJEMENSKA PšENICA :
-
-
-
 
3. SJEMENSKI JEčAM :
-
-
 
4. TRITIKALE / ZOB:
-
-
-
  1. DJETELINSKO TRAVNE SMJESE:
-
-
 
  1. OSTALA SJEMENSKA ROBA:
 
-
-
  1. SREDSTVA ZA ZAšTITU BILJA:
 
-
-
-
-