Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. Alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 06. ožujka 2013. g. za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG

NATJEčAJA ZA IMENOVANJE PROčELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG

ODJELA OPćINE KLOšTAR IVANIć