Slika REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

Povjerenstvo za procjenu štete od el. nepogode

 

O B A V I J E S T

ŽUPAN ZAGREBAčKE ŽUPANIJE DONIO JE DANA 20.04.2012. G. ODLUKU O PROGLAšENJU ELEMENTARNE NEPOGODE USLIJED MRAZA I ZA PODRUčJE OPćINE KLOšTAR IVANIć.

SlikaTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i Odluke Općinskog načelnika od 12.04.2012.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić r a s p i s u j e

 
 
 
 
J A V N I N A T J E č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić u 2012. godini
SlikaInformacije o promjeni roka za natječaja za izvođača radova za
izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u
ulici kralja Tomislava i naselju ščapovec koji će se financirati iz IPARD
programa možete pogledati ovdje.

Slika Plan nabave za 2012. godinu možete pogledati ovdje.

Općina Kloštar Ivanić pokreće postupak nabave izvođača radova na izgradnji sustava
odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ulici kralja Tomislava i naselju
ščapovec koji će se financirati iz IPARD programa

Slika

Informacije o natječaju na hrvatskom jeziku

Informacije o natječaju na engleskom jeziku

SlikaOPćINA KLOšTAR IVANIć
Kloštar Ivanić, 16.12.2011.
 

 

 

O B A V I J E S T U M I R O V L J E N I C I M A

SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić 16.12.2011. godine donio je

 
 

 

O D L U K U

o regulaciji javne rasvjete povodom Božićnih blagdana

SlikaOPćINA KLOšTAR IVANIć

OBAVIJEST - POZIV
NA JAVNO OTVARANJE PONUDA
 
 
Dana 14. 12. 2011. godine ( srijeda ) u 16:00 sati u prostorijama Općine Kloštar
Ivanić, školska 22, I. kat, pristupit će se javnom otvaranju ponuda pristiglih na temelju
javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Pozivamo sve zainteresirane podnositelje da prisustvuju javnom otvaranju ponuda
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Slika

IZBORNO POVJERENSTVO IZBORNE JEDINICE VI.
IZBORNO POVJERENSTVO IZBORNE JEDINICE XII.
Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Kloštar Ivanić
Klasa: 013-01/11-01/04
Ur.broj: 2176-01-01/01-11-01
Kloštar Ivanić, 14. studeni 2011.
 
Na temelju Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor Izborno povjerenstvo VI. i XII.
Izborne jedinice, Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Kloštar Ivanić utvrđuje prijedlog
 

R J E š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

na području Općine Kloštar Ivanić

Slika

 
 
 
 
 
O B A V I J E S T
 
OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA OPćINU KLOšTAR IVANIć SA
SJEDIšTEM U šKOLSKOJ 22, KLOšTAR IVANIć, ORGANIZIRALO JE

- za 03. prosinca 2011. godine (subota) dežurstvo od 09,00 do 20,00 sati.

 
Radno vrijeme Izbornog povjerenstva na dan izbora – 04. prosinca 2011. godine
(nedjelja), je od 06,30 sati do unosa svih rezultata po biračkim mjestima i preuzimanja
izbornog materijala.
 

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva:

 

Nenad Tudor, dipl. pravnik , v.r.

Stranica 11 od 39