1. za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2012.godini

(temeljem županove Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. („Glasnik Zagrebačke županije“ 04/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. Godini („Glasnik Zagrebačke županije“ 18/12 i 26/12).

 

2. za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije u 2012. godini

(temeljem županove Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ 04/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije u 2012.godini (Glasnik Zagrebačke županije“ 26/12).

 

Naprijed navedene Odluke, kao i izmjene navedenih odluka, te natječaji objavljeni su na internet stranici Zagrebačke županije (www. zagrebacka-zupanija.hr / NATJECAJI I JAVNI POZIVI / Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i poljoprivredu), također i na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić.

 

Temeljem clanka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011) i clanka 56. Statuta Opcine Kloštar Ivanic ( Glasnik Zagrebacke županije broj 19/09), nacelnik Opcine Kloštar Ivanic dana 17. kolovoza 2012. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012.GODINU

SlikaObavještavaju se učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić da je Općina Kloštar Ivanić raspisala natječaj za dodjelu stipendija u školskoj godini 2012/2013.

Uvjeti za sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendija, socijalni status, obavezni prilozi uz prijavu za dodjelu stipendije, iznos za dodjelu stipendije kao i rok za podnošenje prijava nalaze se u privitku ove obavijesti te na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, školska 22, Kloštar Ivanić i Trgu Sv. Ivana

NATJEčAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA šKOLSKU GODINU 2012/2013

PRILOZI PRIJAVI ZA NATJEčAJ ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Slika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 19/ 09) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 01.10.2012. donosi

ODLUKU
O PRAVU NA NOVčANU NAKNADU
ZA NOVOROđENU DJECU NA PODRUčJU
OPćINE KLOšTAR IVANIć

Opširnije možete pročitati ovdje.

 

Slika Na stranicama Zagrebačke županije objavljen je natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2012./2013. za učenike i studente. Detaljne informacije i obrazac prijave možete pronaći na stranicama Zagrebačke županije.

www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=6

Slika

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12) koji je stupio na snagu 06. kolovoza 2012. godine (i nastavku: Zakon), omogućeno je vlasnicima/ investitorima zgrada izgrađenih bez akata kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tog aktu, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju takve zgrade ozakone (legaliziraju).

Stranka zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju predaje nadležnom upravnom tijelu - Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić-Grad.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka tog roka ne može se više podnijeti.

Za dodatne informacije posjetite stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje.

Više pročitajte ovdje.

 

U Narodnim novinama br. 104, od 19.rujna 2012 Općina Kloštar Ivanić objavila je obavijesti o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove i prijevoz pokojnika. Koncesije se daju na vrijeme od četiri godine. Rok za predaju ponuda je trideset (30) dana od objave obavijesti u Narodnim novinama, a javno otvaranje ponuda provest će se 19. listopada 2012. godine. Za dimnjačarske poslove u 12:00h, a za prijevoz pokojnika u 12:45h, na adresi Općina Kloštar Ivanić, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, prvi kat. Na istoj adresi zainteresirani punuditelji mogu podići natječajne dokumentacije, a novčana naknada za otkup natječajne dokumentacije iznosi 50,00 kn, i uplaćuje se na žiro-račun davatelja koncesije broj 2340009 - 1819300008, poziv na broj 5819 - OIB ponuditelja. Potvrdu o uplaćenom iznosu na žiro račun potrebno je donijeti u Općinu.

Cijeloviti tekst obavijesti možete pročitati u nastavku.

Obavijest o namjeri davanja koncesije dimnjačarski poslovi.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika.

Slika Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2012. g. donosi

 

O D L U K U

o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika

i studenata u školskoj godini 2012/2013.

Slika Obaviještavaju se učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić da se radi ostvarenja prava na subvenciju u visinu 75% od cijene mjesečne karte u javnom prijevozu, mogu obratiti odabranom prijevozniku (HŽ, čazmatrans, Maluks...).

Slika O b a v i j e s t

O MOGUćNOSTI OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIJU PRIJEVOZA U OPćINI KLOšTAR IVANIć redovitim studentima viših škola i fakulteta, s područja Općine Kloštar Ivanić, koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta do mjesta školovanja, koristeći pri tom sredstva javnog prijevoza i kupuju mjesečnu pokaznu kartu.

 

Stranica 8 od 39