UPITNIK O USKLAĐENOSTI POSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI SA ZAKONOM O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA .

.pdf

15. sjednica Općinskog vijeća

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska22, 10312 Kloštar Ivanić

Općinski načelnik

 

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 05. travnja 2012. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić donio je i objavio:

 

 

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENOG UPISNIKA

O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Kloštar Ivanić u obvezi voditi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

 

Članak 2.

Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima propisanim Zakonom.

 

Klasa: 032-01/14-01-04

Urbroj: 238/14-02/01-14-01                                                 Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Kloštar Ivanić, 03.11.2014.                                                                             Željko Filipović

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska22, 10312 Kloštar Ivanić

Općinski načelnik

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

I.

 

Ovom Odlukom imenuje se Lidija Zubatović oec., referent za poslove samouprave i administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odijela u Općini Kloštar Ivanić za službenika za informiranje.

 

II.

 

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

III.

 

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Kloštar Ivanić, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Kloštar Ivanić, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

 

IV.

 

Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

 

V.

 

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

 

VI.

 

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

VII.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje Klasa: 032-03/12-01-05 Urbroj: 238/14-03-12-02, Kloštar Ivanić, 27.01.2012. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Klasa: 032-01/14-01-03

Urbroj: 238/14-02/01-14-01                                                   Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Kloštar Ivanić, 03.11.2014.                                                                           Željko Filipović

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Službeniku za informiranje
  2. Povjereniku za informiranje/Registar službenika za informiranje
  3. HIDRA/Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  4. Pismohrani