Ponedjeljak, 03 Studeni 2014

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska22, 10312 Kloštar Ivanić

Općinski načelnik

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

 

I.

 

Ovom Odlukom imenuje se Lidija Zubatović oec., referent za poslove samouprave i administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odijela u Općini Kloštar Ivanić za službenika za informiranje.

 

II.

 

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

III.

 

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Kloštar Ivanić, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Kloštar Ivanić, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

 

IV.

 

Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

 

V.

 

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

 

VI.

 

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

VII.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje Klasa: 032-03/12-01-05 Urbroj: 238/14-03-12-02, Kloštar Ivanić, 27.01.2012. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Klasa: 032-01/14-01-03

Urbroj: 238/14-02/01-14-01                                                   Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Kloštar Ivanić, 03.11.2014.                                                                           Željko Filipović

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Službeniku za informiranje
  2. Povjereniku za informiranje/Registar službenika za informiranje
  3. HIDRA/Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  4. Pismohrani