Pročitajte najnovije informacije o subvencijama i poticajnim mjerama...

MJERA 6 -RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA U 9 MJESECU!


Potpora mladim poljoprivrednicima
Korisnici: osobe starosti18-40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva

Potpora:

3.500 -70.000 EUR, do 100% ukupnih prihvatljivih troškova


Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u

Korisnici: nositeljil i članoviOPG-a

Potpora:

3.500 -70.000 EUR, do 100% ukupnih prihvatljivih troškova


Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici:mala poljoprivredna gospodarstva

Potpora:

3.500 -15.000 EUR, do 100% ukupnih prihvatljivih troškova


Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge

Potpora:

3.500 -200.000 EUR (de minimis), do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

 

Primjena IKT za poboljšanje poslovnih procesa

NAJMANJI IZNOS:

 

150,000.00

NAJVEĆI IZNOS.

 

750,000.00

ROK PRIJAVE:

 

29.04.-30.06.2015.

CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA 

 

Poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kod mikro, malih i srednjih poduzetnika;

 

Povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika putem informatizacije poslovnih procesa.

 

Sufinanciranje do maksimalno

75%-85% ( zavisno o indeksu razvijenosti lokalne samoupravne jedinice) 

Prijavitelji

Pravne i fizičke osobe :

koje su mikro, mala i sredsnja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.svibnja 2003.

koje su registrirane u Republici Hrcatskoj

koje su osnovane prije 01.01.2013.godine te imaju ostvareni promet u 2013. godini

koje nisu bile u blokadi ukupno vie od 20 dana , od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave

koje imaju najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada

 

Prihvatljivi troškovi

Izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju;

 

Izdaci za nabavu računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;

 

Izdaci za standardni (out-of-box) softver i izradu softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);

 

Izdaci za licence;

 

Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

 

Izdaci vezani za trening zaposlenika za korištenje novih sustava;

 

Izdaci za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% iznosa potpore;

 

Izdaci temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% iznosa potpore;

 

Izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10% iznosa potpore;

 

Izdaci za vanjskog stručnjak za vođenje projekta, do najviše 5% iznosa potpore;

 

Izdaci za financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn;

 

Izdaci vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

 

Diversifikacija turističke ponude i proizvoda Europske unije - održivi transnacionalni turistički proizvodi

Budžet:  1.000.00,00 €


Kratak opis natječaja: 


Nastavno na pripremni projekt "Održivi turizam" i prijašnje pozive za dostavu projektnih prijedloga koji su objavljeni u sklopu programa za konkurentnost i inovacije (CIP), Europska komisija odlučila je dodatno stimulirati konkurentnost europskog turističkog sektora. Natječaje je otvoren s ciljem jačanja konkurentnosti europskog turističkog sektora poticanjem diversifikacije ponude turističkih proizvoda i usluga. 

Specifični ciljevi:

 

Potpora projektima koji promiču transnacionalne turističke rute, itinerare, staze, bilu u fizičkom ili virtualnom smislu
Poticanje konkurentnosti u turističkom sektoru
Poticanje diversifikacije ponude turističkih proizvoda i usluga pomoću razvoja održivih turističkih proizvoda
Poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzeća te stvaranja povoljnog okvira za suradnju sa malim i srednjim poduzetnicima

Europska komisija namjerava financirati projekte koji su razvili turističku ponudu temljenu na sportskim ili welness aktivnostima koje se odnose na jednu od sljedećih vrsta turizma: priobalni, pomorski, seoski ili planinski turizam. 

Kako bi bili prihvatljivi, projekti bi trebali:

Imati fokus na sportske ili welness aktivnosti
Biti transnacionalnog karaktera
Promovirati održivi turizma
Biti tehnički i financijski održivi
Stvarati mjerljive rezultate i dugoročni utjecaj

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelji moraju biti pravne osobe koje su u potpunosti ili djelomično javno ili privatno tijelo, pod uvjetom da privatno tijelo mora biti ispravno oformljeno i registrirano u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Također, prijavitelj mora djelovati u obliku konzorcija sa partnerskim organizacijama pod uvjetom da je jedan od njih koordinator. Konzorcij se mora sastojati od najmanje pet partnera koji dolaze iz minimalno četiri prihvatljive zemlje sudionice programa. 

Uz navedene uvjete, konzorcij treba biti sastavljen na sljedeći način: 

Minimalno dva partnera u konzorciju moraju biti mala ili srednja poduzeća iz područja turizma
Minimalno jedan prijavitelj mora biti tijelo na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini ili mreža državnih tijela na regionalnoj ili lokalnoj razini

Prihvatljive aktivnosti: 

Prijavitelji su slobodni predložiti aktivnosti koje su vezane sa sljedećim područjima: 

Razvoj i jačanje održivih transnacionalnih turističkih proizvoda razvojem turističke ponude i olakšavanjem njihovog probijanja na tržište nakon razdoblja sufinanciranja projekta
Promicanje i poboljšanje vidljivosti održivih transnacionalnih turističkih proizvoda kroz zajedničke transnacionalne promidžbene i komunikacijske aktivnosti te pružanjem informativnih aktivnosti potencijalnim turistima i drugim dionicima
Olakšavanje javno-privatnog partnerstva i integracija sa poduzećima u turizmu, osobito malim i mikro poduzećima, kao i lokalnim vlastima kako bi se ojačala ponuda turističkih proizvoda kao i regionalni razvoj i jačanje turizma općenito

Iznos sufinanciranja: 

Maksimalan iznos sufinanciranja je 250.000 eura po projektu.

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

NAJAVA NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2014 GODINI

1.Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih
tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga 2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i
certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa
međunarodnim tržištima 3.Podrška stvaranju
napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga
koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih
infrastruktura i usluga 4. Primjena informacijske i
komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Da ne izgubite mogučnosti potpore pošaljite nam
što prije informacije:

visinu investicije
vrstu investicije
ime i oib tvtke koja bi se prijavila na natječaj

Na osnovi tih informacija BESPLATNO čemo provjeriti ako možete na određeni natječaj!

OTVOREN NATJEČAJ = projektni prijedlozi će se moći prijavljivati do iskorištenja sredstava