Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. godine.

.pdf

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Proljeće".

.pdf

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave.

.pdf

Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2017.-2019.g.                                                       

Odluka .pdf

Strategija .pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je zaključak o prihvaćanju godišnjeg obračuna financijskom plana za 2016.g. Dječjeg vrtića "Proljeće" Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20., čl. 41. i čl.42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16), te čl. 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „održavanje groblja i objekata na groblju“ po Odluci Općinskog načelnika od 20.02.2017. godine, te članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine donijelo je odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti "održavanje groblja i objekata na groblju".

.pdf

Na temelju članaka 7. , 8. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja, na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 48/15) i članka ­­­29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije 24/13“), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016.g.

.pdf

Stranica 1 od 23