Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),  članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), te članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je zaključak o Izvješću Mandatne komisije.

Zaključak .pdf

Izvješće o ostavci .pdf

Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2017. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17 ) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/2013) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju odredbi čl. 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" br. 82/15), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13), te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje  - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, od 12. svibnja 2017. godine, KLASA:810-01/17-01/03, URBROJ:543-21-01-17-25, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o obavljaju djelatnosti narodne knjižnice u Općini Kloštar Ivanić.

.pdf                                 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60701 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o prestanku važenja pravilnika ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13 i 33/14), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju odbora za financije i proračun i imenovanju članova.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13 i 33/14), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine donijelo je Odluku o osnivanju odbora za branitelje i imenovanju članova.

.pdf

Stranica 1 od 26