Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine

donijelo je II. izmjene o dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017.g.                                                     

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst  i 137/15), članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih projekata "Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Čemernica Lonjska ".

.pdf

 Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  

 županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09. i 139/10.) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine, donijelo je Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11, 144/12 i 147/14), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.    

.pdf

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici dana 10.07.2017. godine donijelo je II. izmjene o dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2016.g.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),  članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), te članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12.06.2017. godine donijelo je Zaključak o Izvješću Mandatne komisije.

.pdf

Stranica 1 od 25