Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski  načelnik Općine Kloštar dana 16.11.2015. godine predlaže Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016.g.

.pdf