općinski grbOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. g. donijelo Statut Općine Kloštar Ivanić.

 

Statutom se podrobnije uređuje:

 • samoupravni djelokrug Općine Kloštar Ivanić,
 • općinska službena obilježja,
 • javna priznanja,
 • ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnog odjela Općine,
 • način obavljanja poslova,
 • oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • mjesna samouprava,
 • ustrojstvo i rad javnih službi,
 • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Kloštar Ivanić.
   

Statut općine.

Statut je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 14.veljače 2018. br.04/18.

općinski grbOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. g. donijelo Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

Poslovnikom se detaljnije uređuje:

 • način konstituiranja Općinskog vijeća, 
 • ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
 • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • sastav i način rada radnih tijela,
 • postupak izbora i imenovanja,
 • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
 • sazivanje, rad i tijek sjednice,
 • te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.
   

Poslovnik Općinskog vijeća.

Poslovnik je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 14.veljače 2018. br.04/18.

Ugovor i operativni plan zimske službe Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić 2017.-2019.g.

.pdf

Važeće IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na osnovi članka 61. točke 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi rješenja o imenovanju biračkih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .pdf

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Izvješće o javnoj raspravi o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje javnu raspravu o:

 

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 13.06.2016. do 20.06.2016.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22,  Kloštar Ivanić, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na adresi:

http://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1684-prostorni-plan-u-izradi

 

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Kloštar Ivanić 15.06.2016. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 15.06.2016.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Kloštar Ivanić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 20.06.2016. do 15h. 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU.

.pdf

Stranica 1 od 3