IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu .pdf

ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU DIJECU NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ OD 02.01.2023.

.pdf

Odluke .zip

Odluke.

.zip

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 4/18, 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 18. 02. 2021. godine, donijelo je Statut Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Odluke općinskog načelnika za 01.01.2020.g.-31.12.2020.g. .zip

Općina Kloštar Ivanić nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Kloštar Ivanić koje se nalazi na adresi https://www.klostar-ivanic.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.klostar-ivanic.hr/ djelomično je usklađeno je sa Zakonom.

Nepristupačni sadržaj

U nastavku su pobrojani nepristupačni sadržaji i navedeni su razlozi nepristupačnosti:

  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst) zbog ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe;
  • pdf-datoteke i pojedine stranice otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika zbog ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe;
  • pojedine pdf-datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise zbog ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe.

 Općina Kloštar Ivanić će navedene stavke prilagođavati postepeno kada se za to stvore uvjeti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić će redovito revidirati ovu izjavu po uočavanju i otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Kloštar Ivanić korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dejan.dokmanic@klostar-ivanic.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Stranica 1 od 4