• OBAVIJEST o promjeni dijelova geodetskog elaborata izgradnje nove dvokolosiječne pruge M103 Dugo Selo – Novska
  Dana 10.03.2021. u prostorijama male sale Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11,  u vremenu od 09-11 h održat će se ponovljeno javno izlaganje geodetskog elaborata za provođenje pravomoćne lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/13-01/110, Urbroj: 531-05-1-14-62, Zagreb, 06.06.2014.), koja je postala pravomoćna s danom 14.08.2014., a čija je valjanost produljena Rješenjem o produljenju važenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/16-01/000126, Urbr: 531-06-1-1-1-16-0005, Zagreb, 19. rujna 2016. godine). Ista je ispravljena Rješenjem o ispravku greške lokacijske...

 • IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana Uređenja UPU-4

 • Akcija pojačanog nadzora vozila i vozača
  U dane vikenda, od 26.veljače do 01.ožujka 2021. godine, na području Policijske uprave zagrebačke kao i Policijske postaje Ivanić-Grad provest će se preventivno represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača usmjerena prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“, prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela u vožnji te drugih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća. Tijekom mjeseca siječnja 2021.godine...

 • SPAR Hrvatska otvorio svoj prvi supermarket u Ivanić-Gradu
  Povodom otvorenja SPAR je uručio donaciju Javnoj vatrogasnoj postrojbi i DVD-u Ivanić-Grad Najnoviji i najmoderniji SPAR supermarket otvoren je na ulazu u Ivanić-Grad, na glavnoj cesti po silasku s autoputa. Impresivna staklena fronta, od koje zastaje dah niknula je u malo više od godinu dana. S obzirom na atraktivnost i prometnost lokacije, SPAR je osigurao i 149 komotnih parkirnih mjesta, od kojih osam za osobe s invaliditetom te tri velika obiteljska parking mjesta. Kupcima su na usluzi 32 novozaposlena djelatnika iz Ivanić-Grada i okolice, koji su se na...

 • JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu
  Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77, U RBROJ.238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2021.godini (KLASA: 022-05/21-01/14, URBROJ: 238/10- 02-01-02/2-21-1 od 17.veljače 2021.g.) i Odluke o raspisivanju Javnog...

 • JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na vježbenički staž
  Na temelju članka 56. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01. i 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20), članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) raspisuje se    JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene...

 • ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada na okoliš (1)
  Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14,  01/18 i 03/20) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 15. veljače 2021. godine sljedeću   O D L U K U o neprovođenju strateške procjene...

 • SAZIV 35. sjednice Odbora za statut i poslovnik (1)
  Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe   S  A  Z  I  V  A  M 35. sjednicu Odbora za statut i poslovnik    koja će se održati dana 17. veljače 2021. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).    Za sjednicu ...

 • SAZIV 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
  Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)   S A Z I V A M 35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA   Sjednica će se održati 22. veljače 2021. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 16,00 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad. Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:   ...

 • [VIDEO GRADSKA SKICA] Gradska skica - Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada
  Gostujući u novoj emisiji Gradska skica portala Volim Ivanić gradonačelnik Javor Bojan Leš govori o novostima kojima se kvaliteta života u našem gradu podiže na viši stupanj: od suradnje s A1 Hrvatska na projektu Smart city na uvođenju širokopojasnog interneta, pametnog prometa pješački prijelazima, praćenja potrošnje putem pametnih brojila, upravljanja otpadom, okolišem i komunalnom infrastrukturom, dok bi se putem jedinstvene mobilne aplikacije moglo pratiti onečišćenje zraka do radova na kružnom toku u slijedeća tri mjeseca čim završe radovi s...