Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“.

.pdf

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju čl. 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je  Odluku o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju raspisanog javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta“ po Odluci Općinskog načelnika od 14.06.2018. godine, te članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici održanoj dana 11.07.2018. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti "Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta".                               

.pdf

Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana  11.07.2018. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf               

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar  na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba), 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 144/12 i 147/14), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.                                                  

.pdf

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je I. izmjene o dopune Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 10. sjednici održanoj dana 05.06.2018. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf

Program raspolaganja .zip

Stranica 1 od 33