Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak  o Polugodišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak  o projektu NEWLIGHT.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2016. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2016. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2016. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2016. g.

.pdf

Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je  Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine.

.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.01.-30.06. 2017.g.

.pdf

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), na temelju raspisanog javnog natječaja po Odluci Općinskog načelnika od 21.08.2017. godine, te članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Odluku  o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   «održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA»  na temelju ugovora.

.pdf

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 4. sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.

.pdf

Stranica 1 od 27